Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

GŁÓWNY  KIERUNEK  PRACY
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ
na rok szkolny 2021/2022

„Kreatywny przedszkolak”
Tworzenie warunków do rozwijania twórczej aktywności dzieci w różnych formach działalności:
intelektualnej, literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej

 1. Rozwijanie umiejętności  i uzdolnień ogólno intelektualnych
 2. Rozwijanie twórczej aktywności literackiej
 3. Budzenie kreatywności i pomysłowości dzieci poprzez tworzenie widowiska teatralnego w zespole dziecięcym
 4. Rozwijanie twórczej aktywności plastycznej
 5. Budzenie wyobraźni i fantazji przestrzennej
 6. Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej
 7. Osiągnięcia i dorobek polskiej kultury
 8. Budzenie ciekawości i umiejętności posługiwania się narzędziami TIK

Cele priorytetowe:.

 1. Tworzenie warunków do uaktywnienia twórczego potencjału dziecka.
 2. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych formach działalność poznawczej, literackiej, teatralnej, plastycznej i muzycznej.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia, umiejętności dostrzegania nowych rozwiązań, możliwości, pomysłów.
 4. Aktywizowanie sfery fantazji  i wyobraźni, odkrywanie  własnych zdolności i zainteresowań.
 5. Rozwijanie umiejętności planowania własnych działań, projektowania wytworów plastyczno – konstrukcyjnych.
 6. Rozwijanie umiejętności tworzenia poprzez ruch, muzykę i żywe słowo.
 7. Podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobytej wiedzy, zaspakajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka.
 8. Wyposażenie dzieci w umiejętności posługiwania się narzędziem nauki, pracy, komunikacji i zabawy w skomputeryzowanym świecie.
 9. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole
 10.  Zaangażowanie rodziców w realizację koncepcji pracy.
 11. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

Komentowanie niedostępne.