Roczny plan pracy

Roczny plan pracy

GŁÓWNY  KIERUNEK  PRACY
WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO – OPIEKUŃCZEJ
na rok szkolny 2022/2023

Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych
poprzez wychowanie do wartości:

„Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka”

Cele priorytetowe:

 1. Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu wspieranie dziecięcej ciekawości świata i ludzi z podkreśleniem wagi tradycji regionalnych, narodowych i europejskich
 2. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej i narodowej.
 3. Wprowadzenie dziecka w świat takich wartości jak:  prawda, dobro, piękno, przyjaźń, szacunek, odpowiedzialność, współdziałanie, tolerancja itd.
 4. Wzbogacenie wiedzy o ciekawych miejscach oraz rozwijanie zainteresowania współczesnym Toruniem;
 5.  Kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście historii  Torunia;  
 6. Ukazywanie pozytywnych wzorców osobowościowych związanych z ojczyzną, kulturą i tradycją.
 7.  Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym;
 8. Zapoznanie dzieci z historią ,legendami najbliższego regionu i Polski
 9. Podejmowanie działań mających na celu uświadomienie dzieciom roli i znaczenia Polski w Europie, wzmocnienie poczucia wspólnoty europejskiej
 10. Doskonalenie mowy dziecka w zakresie formułowania zdań na określony temat, konstruowania pytań, budowania dialogu.
 11. Wszechstronny rozwój potencjału dziecka, umożliwienie mu zdobycia umiejętności koniecznych do podjęcia nauki w szkole.

Komentowanie niedostępne.