Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Tematyka kompleksowa:  Ogródek na parapecie– poznanie sposobu hodowania roślin jadalnych na parapecie. Poznanie zasad zdrowego żywienia.

Czas realizacji: 27.02.2023r. -10.03.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
    NABYWANIE WIEDZYPozna sposoby hodowli roślin w okresie zimy.
Pozna czynniki niezbędne do wzrostu roślin.
Pozna rzeczy wykorzystywane podczas prac w kąciku przyrodniczym: konewka, łopatka, doniczka, nasiona, cebulka, ziemia.
Pozna zasady zdrowego żywienia.
Poznanie litery s, s, n, n  wielkiej i małej, drukowanej i pisanej.
      KSZTŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIKlasyfikacja przedmiotów za pomocą trzech cech: koloru  wielkości i kształtu.
Przygotowanie i degustowanie kanapek.
Używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi  zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu.
Rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów.
Kształcenie poczucia rytmu.
Rozwijanie sprawności manualnej.
Osłuchanie z językiem angielskim: healthy eating- zdrowe odżywianie, sandwich- kanapka, ogród- garden, plants- rośliny, seeds- nasiona, water- woda, planting- sadzenie.
  BUDOWANIE POSTAW    Pielęgnowanie roślin w kąciku przyrodniczym.
Wdrażanie do nabywania prawidłowych nawyków żywieniowych.
Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia.  

Tematyka kompleksowa: Podróż po Europie- nazywanie Europy jako kontynentu, na którym znajduje się Polska, poznanie wybranych krajów europejskich: Wielka Brytania, Holandia, Włochy, dostrzeganie odmienności języków w różnych krajach.

Czas realizacji: 13.03.2023r. -25.03.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
    NABYWANIE WIEDZY  Poznanie znaczenie słowa „Europa”.
Poznanie wybranych krajów europejskich: Wielka Brytania, Holandia, Włochy.
Orientowanie się, gdzie znajduje się Polska na mapie politycznej Europy.
Poznanie sąsiadów Polski.
Poznanie litery c, C, j, J  wielkiej i małej, drukowanej i pisanej.  
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  Określanie kolejności występowania po sobie zdarzeń w historyjkach obrazkowych.
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego.
Kształcenie poczucia rytmu.
Odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie.
Ustalanie czy jest tyle samo po rozsunięciu, zsunięciu i przełożeniu.
Ustalanie równoliczności poprzez liczenie elementów dwóch zbiorów, ustawienie w pary, nakładając elementy jeden na drugi.
Osłuchanie z językiem angielskim: Europe- Europa, map-mapa, continent- kontynent, Poland- Polska, country- kraj, sea- morze.  
  BUDOWANIE POSTAW  Kształtowanie postawy ciekawości i zainteresowania krajami europejskimi.

Tematyka kompleksowa:  To wiosenka już puka do okienka -dostrzeganie oznak wiosny jako nowej pory roku, rozbudzenie zainteresowania pięknem przyrody budzącej się do życia, poznanie prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, uczestniczenie w prowadzeniu prostych hodowli -sadzenie cebuli dymni w szklarni.

Czas realizacji: 27.03.2023- 31.03.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
    NABYWANIE WIEDZY  Dostrzeganie oznak wiosny jako nowej pory roku.
Nazywanie zjawisk pogodowych mających miejsce wczesną wiosną.
Poznanie litery r, r  wielkiej i małej, drukowanej i pisanej.  
            KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  Rozumienie sensu poznanego przysłowia „w marcu jak w garncu”.
Opisywanie cyklu rozwojowego rośliny.
Ustalanie równoliczności  i orzekanie: kto ma więcej, kto ma mniej, a może jest tyle samo.
Numerowanie obiektów.
Ustawianie przedmiotów według podanego porządku.
Ustalanie miejsce w szeregu: ten jest czwarty, piąty, szósty.
Poprawne wykonywanie ćwiczeń narządów artykulacyjnych.
Wyzwalanie swobody, naturalnej ekspresji w toku myślowym.
Używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi.
Rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmianę tempa, dynamikę  i wysokość oraz barwę dźwięku.
Osłuchanie z językiem angielskim: spring- wiosna, spring flowers- wiosenne kwiaty (crocus, snowdrop, tulip, pansy, daisy), stork- bocian, frog- żaba, fresh grass- świeża trawa.
  BUDOWANIE POSTAW  Podejmowanie działań związanych z pielęgnacją roślin.
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przyrody.

Komentowanie niedostępne.