Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

Informacja o zadaniach realizowanych w grupie

 Tematyka kompleksowa: Prąd nie służy do zabawy – poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących z korzystania z urządzeń elektrycznych oraz zasad zachowania się w pobliżu urządzeń elektrycznych na powietrzu. Rozpoznawanie przedmiotów działających na prąd. Rozumienie dlaczego należy oszczędzać prąd.

Termin realizacji: 30.01 – 03.02.2023r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
NABYWANIE WIEDZY  -zdobywanie wiedzy na temat jak powstaje prąd i skąd bierzemy prąd
-poznanie znaczenie słów świetlówka i panele słoneczne
-poznanie zasady zachowania bezpieczeństwa w domu i pobliży urządzeń energetycznych na powietrzu
-poznanie słownictwo w języku angielskim: Electricity is not for fun – Prąd nie służy do zabawy
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -określenie jakie urządzenia zasilane są na prąd
-przedstawienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych dokonanie oceny zachowań w kategorii dobra i zła
-dokonywanie właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji
-liczenie dokładając i zabierając elementy
-ocenianie zachowań bohaterów inscenizacji
-rozumienie związków przyczynowo – skutkowych
-uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych, odzwierciedlanie ruchem treść piosenki
-aktywizowanie się społecznie przez współdziałanie
BUDOWANIE POSTAW    -rozumienie dlaczego należy oszczędzać prąd
-rozumienie zakazu obsługiwania urządzeń bez nadzoru osoby dorosłej
-zrozumie zasadę bezpieczeństwa: „Nie pchaj palca do kontaktu, bowiem z prądem nie ma żartów”  

Tematyka kompleksowa: W  zdrowym ciele zdrowy duch – wdrażanie dzieci do profilaktyki zdrowotnej

Czas realizacji: 06.02.2023- 10.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
NABYWANIE WIEDZY  -nabywanie orientacji w zasadach zdrowego odżywiania się
-poznanie produkty są szczególnie potrzebne dla zachowania zdrowia
-podejmuje próby globalnego czytania w powiązaniu z obrazkiem
-segregowanie produktów ze względu na przynależność: zdrowe i niezdrowe
-pozna zasady prawidłowego odżywiania się
-nazywa produkty, które są odżywcze i potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -zrozumienie konieczności racjonalnego odżywiania się
-układanie produktów żywnościowych zgodnie z piramidą zdrowego żywienia stosowanie się do zasad zdrowego odżywiania
-używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
-rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmianę tempa, dynamikę  i wysokość oraz barwę dźwięku
BUDOWANIE POSTAW-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku

Tematyka kompleksowa: Śladami Mikołaja Kopernika – przybliżanie historii własnej miejscowości, dostrzeganie jej piękna i znaczenia dla kultury

Czas realizacji: 20.02.2023- 24.02.2023

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA  
NABYWANIE WIEDZY  -zdobywanie informacji na temat czym zajmuje się astronom
-zademonstrowanie ruchem, na czym polegało odkrycie Mikołaja Kopernik
-zrozumienie istoty odkrycia  jakiego dokonał Kopernik -wyjaśnienie powiedzenia „Wstrzymał słońce. Ruszył Ziemię polskie go zrodziło plemię”
-poznanie nazw planet układu słonecznego
-poznanie litery k, K, z, Z  wielkiej i małej, drukowanej i pisanej
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI  -zwiedzanie domu Kopernika- jego wystrój: belkowane stropy i malowidła ścienne
-obserwowanie makiety dawnego Torunia przy którym prezentowany jest spektakl światło – dźwięk poświęcony młodości toruńskiego astronoma i historii miasta
-rozróżnianie i nazywanie nazw instrumentów za pomocą których Kopernik badał kosmos
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
-kształtowanie pozytywnej postawy wobec znanych Polaków
-rozwijanie kreatywności twórczej w formie plastycznej
-zrozumienie wartości odkrycia dla nauki
-dostosowywanie ruchów do zmiany tempa i dynamiki
-odzwierciedlanie emocji i przeżyć w improwizacji ruchowej
BUDOWANIE POSTAW    -pogłębianie zainteresowania światem społecznym i technicznym
-kształtowanie patriotyzmu lokalnego