Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

CZERWIEC 2022r.

Tematy kompleksowe:

  1. Moje prawa i obowiązki
  2. Znamy różne pojazdy
  3. To już lato

Temat kompleksowy: „Moje prawa i obowiązki

Czas realizacji: od 30.05.2022r  do 10.06.2022r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
  NABYWANIE WIEDZYdowie się kim był Janusz Korczakpozna tytuły najpopularniejszych utworów J. Korczaka zrozumie znaczenia pojęcia prawoprzeczyta globalnie: prawa dzieckazapoznanie z prawami i obowiązkami dziecirozumie konieczność tworzenia praw i obowiązków  
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIpotrafi ułożyć w całość pocięty obrazek i dopasować do niego prawodoskonalenie własnych możliwości wokalnych dzieci; mierzenie i porównywanie wysokości: wysoki, niski, niższy, wyższy, najniższy, najwyższykształtowanie poczucia rytmu;wyrazi ekspresje twórczą poprzez działania plastyczne  
  BUDOWANIE POSTAWkorzysta ze swoich praw i respektuje prawa innychwdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań  

Temat kompleksowy: „Znamy różne pojazdy”

Czas realizacji: od 13.06.2022r. do 17.06.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie nazw środków lokomocji: samochód, autobus, rower, samolotpoznanie  środków lokomocji którymi przemieszczano w dawnych czasach: kareta, dyliżans, dorożka, parowóz, bicykl, statekpoznanie słówek w języku angielskim: a bike, a car, a bus, a plane     
Kształtowanie umiejętnościmierzenie i porównywanie długości: długi , krótki, tak sam, dłuższy, krótszy, najdłuższy, najkrótszydoskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchurozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów: kołatka, grzechotkakształcenie poczucia rytmurozwijanie sprawności manualnej w trakcie działalności plastycznej
Budowanie postawzrozumienie że można jechać samochodem siedząc w foteliku,przestrzestrzeganie podstawowych zasad bazpieczeństwa komunikacyjnego    

Temat kompleksowy: „To już lato”

Czas realizacji: od 20.06.2022r. do 30.06.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy  poznanie zjawisk atmosferycznych  związanych z nową porą roku – latonazywanie zjawisk atmosferycznych występujących latem: świeci słońce, jest ciepło, wieje ciepły wiatr, burza, tęczapoznanie słówek w języku angielskim: a sun, a rainbow    
Kształtowanie umiejętności  rozróżnianie cech charakterystycznych regionów Polskipraktykowanie  czynnego wypoczynku na powietrzu rozumienie, że należy prawidłowo się odżywiać stosując w diecie letnie owoce uczestniczenie w zabawach mających charakter opowieści ruchowejrozwijanie poczucia rytmu poprzez zabawy rytmiczno-ruchowe rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania  
Budowanie postawrozbudzanie wrażliwości na piękno przyrodyrozumie konieczności ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem  

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

CZERWIEC 2022r.

Tematy kompleksowe:

  1. „My dzieci- mamy swoje prawa”
  2. „Moja rodzina- moje korzenie”
  3. „A lato przyszło pieszo już łąki się nim cieszą”

Zadania:

-Uświadomienie dzieciom przysługujących im praw,

-Wdrażanie do nazywania swoich uczuć,

-Rozumienie wartości przyjaźń i szacunek

-Rozbudzanie zaciekawienia życiem przodków,

-Poznanie genealogii rodzinnej,

-Omówienie zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną

-Kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła

-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem

-Poznanie zwierząt i owadów zamieszkujących wybrane ekosystemy

-Uświadomienie bezpiecznych form wypoczynku podczas wakacyjnych wyjazdów

-Wdrażanie do układania i rozwiązywania zadań z treścią 

-Konstruowanie i rozgrywanie gier ściganek

-Odkrywanie związków przyczynowo- skutkowych na podstawie działania

-Współdziałanie w małych grupach

-Doskonalenie budowania dłuższych wypowiedzi na bliski dzieciom temat

-Układanie historyjek obrazkowych i wypowiadanie się na ich temat

-Ocenianie zachowań niewłaściwych i właściwych,

-Rozbudzanie własnej kreatywności w działaniu

-Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce, wyrabianie wrażliwości

-Kształtowanie myślenia przyczynowo- skutkowego

-Rozwijanie mowy w zakresie czytania wyrazów i łączenia ich w zdania

-Czytanie prostych wyrazów, zdań i zapisywanie ich w liniaturze

-Utrwalanie zapisu graficznego poznanych liter w zabawach

-Stwarzanie okazji do twórczej działalności plastycznej

-Rozwijanie ekspresji muzycznej i ruchowej