Nauczycielki: Bożena Żółtko i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na miesiąc wrzesień 2022r.

Temat kompleksowy: Moje przedszkole

Czas realizacji: od 01.09.2022r. do 16.09.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-zapoznanie z cechami dobrego kolegi zapoznanie z przedszkolem: sala, łazienka, szatnia -ustalanie kierunków od osi drugiej osoby (prawo, lewo, przód, tył)
-wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu
-dostrzeganie możliwości wyrażania treści za pomocą symboli (logo przedszkola, piktogramy)
-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności korzystania z zabawek zgodnie z przeznaczeniem
-rozwijanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie rysowania, malowania, lepienia i wycinania
-osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello,  it’s me, my name is”,  thank you” bye-bye, head, hand,  leg itd
Budowanie postaw-przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami
-kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-stosowanie zwrotów grzecznościowych
-dbanie o porządek w miejscu pracy i zabawy
-odróżnianie pozytywnych i negatywnych zachowań

Temat kompleksowy: Jesienne dary z sadu i ogrodu

Czas realizacji: od 19.09.2022r. do 30.09.2022r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-poznanie niektórych owoców i warzyw oraz ich wartości odżywczych
-rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony
-poznanie nowych określeń dotyczących osób, zwierząt, rzeczy oraz stosowanie ich zgodnie ze znaczeniem  
Kształtowanie umiejętności-osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: how are you?, sit down, stand up, an apple, a pear, a carrot, a tomato, a onion
-wytyczanie kierunków od obranego przedmiotu
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
-kształtowanie umiejętności wypowiadania się w sposób poprawny pod względem gramatycznym
-prawidłowe posługiwanie się sztućcami
-rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, dynamiki
-kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią wierszy i piosenek
-nabywanie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni  
Budowanie postaw-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku