Klauzula informacyjna dla rodziców

Klauzula informacyjna dla rodziców

Co to jest RODO?


RODO to obowiązujące od 25 maja 2018 r. prawo unijne regulując zasady ochrony danych osobowych. RODO jest skrótem od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Mały Światek z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 40. Dane kontaktowe administratora: przedszkole@maluswiatek.eu, tel: (56) 622 25 57.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – kontakt dostępny pod adresem iod@malyswiatek.eu

Co robimy z Państwa Danymi:

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki będziemy wykorzystywać:
– na podstawie Państwa odrębnej zgody, w wyraźnie oznaczonych, odrębnych celach – np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– gdy jest to niezbędne w celu realizowania umowy, gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. b RODO)
– w celu wykonywania działań placówki oświatowej, w szczególności na podstawie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – np. gromadzenie informacji o osobach odbierających dzieci (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

Jak długo przetwarzane będą dane osobowe?

Czas ten wynika z podstawy prawnej, w związku z którą zebrane zostały dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci, tzn:
– do momentu wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych
– przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków,
– przez okres wskazany w przepisach prawa,
– przez okres istotny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Jakie prawa Państwu przysługują:

  • prawo wglądu do swoich danych
  • prawo do poprawiania swoich danych
  • prawo do wycofania zgód
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Komu przekazujemy dane?

Z zachowaniem procedur bezpieczeństwa danych, dane możemy przekazać innym podmiotom, w tym:
– organom władzy publicznej,
– podmiotom wskazanym w przepisach prawa,

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz
Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Komentowanie niedostępne.