Blog Archives

Magik

Magik

Zapraszam Państwa do organizacji Pokazów Iluzji dla Najmłodszych od 3 do 12 lat

Program doskonale nadaje się na pokazy w szkole/ przedszkolu

Kinder Balach

Festynach

Urodzinach

Itp. Imprezach

Ofertę znajdą Państwo pod  adresem

http://animek1.webd.pro/Magia.pdf

Chętnie też odpowiem na Państwa  pytania

Łukasz Rybałt

Tel  720 711 461

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

3-LATKI

CzasForma aktywności
6.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
8.00 – 8.15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8.15 – 8.25Zabawa ruchowa
8.25 – 8.30Czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00Śniadanie
9.00 – 9.30Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00 – 11.15Zabawy i gry sportowe na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15 – 11.30Czynności higieniczno – porządkowe
11.30 – 12.00Obiad
12.00 – 12.15Kwadrans na bajkę
12.15 – 13.45Wypoczynek na leżakach
13.45 – 14.00Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa
14.00 – 14.30Podwieczorek
14.30 – 14.45Zabawy dydaktyczne
14.45 – 15.30Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na ogrodzie
15.30 – 16.30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

4-LATKI

CzasForma aktywności
6.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
8.00 – 8.15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8.15 – 8.25Zabawa ruchowa
8.25 – 8.30Czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00Śniadanie
9.00 – 9.30Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
9.30 – 10.00Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
10.00 – 11.15Zabawy i gry sportowe na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15 – 11.30Czynności higieniczno – porządkowe
11.30 – 12.00Obiad
12.00 – 12.15Kwadrans na bajkę
12.15 – 13.25Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań dzieci, zabawy  na  powietrzu
13.25 – 13.30Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa
13.30 – 14.00Podwieczorek
14.00 – 14.45Zabawy dydaktyczne
14.45 – 15.30Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna, pobyt na ogrodzie
15.30 – 16.30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

5-6-LATKI

CzasForma aktywności
6.00 – 8.00Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi
8.00 – 8.15Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
8.15 – 8.25Ćwiczenia poranne
8.25 – 8.30Czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00Śniadanie
9.00 – 10.00Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego
10.00 – 11.15Zabawy i gry sportowe na powietrzu, spacer, obserwacje przyrodnicze
11.15 – 11.30Czynności higieniczno – porządkowe
11.30 – 12.00Obiad
12.00 – 12.30Słuchanie literatury dziecięcej / bajkoterapia
12.30 – 13.00Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści
13.00 – 13.25Zabawy swobodne na terenie – gry sportowe
13.25 – 13.30Czynności higieniczno – porządkowe, zabawa ruchowa
13.30 – 14.00Podwieczorek
14.00 – 15.30Zabawy swobodne w sali lub na powietrzu według zainteresowań i upodobań dzieci, indywidualne wsparcie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym
15.30 – 16.30Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci

Programy realizowane w przedszkolu

Programy realizowane w przedszkolu

Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza przebiega w oparciu o następujące programy:

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017r.
 2. Program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” Jadwiga Pytlarczyk
 3. Program adaptacyjny „Lubię tu przychodzić” Bożena Żółtko
 4. Program wychowawczo-profilaktyczny „Ja i ty to razem my” Jolanta Tomczak, Stefania Lopata
 5. Program edukacji literackiej „W magicznym świecie bajek” Bożena Szwarocka, Stefania Lopata
 6. Program rozwoju dziecięcych talentów „Każde dziecko jest artystą” Jolanta Tomczak
 7. Projekt edukacyjny z języka angielskiego „We like English” Jolanta Tomczak

Metody pracy z dziećmi w naszym przedszkolu:

Podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym. Nauczycielki w naszym przedszkolu w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod i nowatorskich toków metodycznych, których celem jest atrakcyjne i ciekawe dla dzieci realizowanie sytuacji edukacyjnych. Dziecko, w toku tych zajęć, poznaje otaczający go świat, rozwija różnorodne umiejętności takie jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność dostrzegania problemów, planowania i realizowania zadań, kształci kompetencje społeczne i postawy oparte na wartościach uniwersalnych (dobro, prawda, piękno). W doborze metod nauczycielki uwzględniają indywidualne możliwości dzieci oraz umiejętności, jakie planują wykształcić w danej chwili. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Obok klasycznych metod stosowanych w przedszkolu codzienną praktykę pedagogiczną nauczycielki wzbogacają o nowatorskie toki metodyczne:

 1. Metoda storyline jest ot metoda podejmowania zadań z zakresu różnych dziedzin wiedzy oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań rozmaitych problemów. Podstawę zajęć prowadzonych metodą storyline stanowi fabuła, czyli historyjka. Jest ona wstępem i pretekstem do właściwych zajęć. To z nią związana jest najważniejsza aktywność i praca dzieci podczas zajęć.
 2. Plan daltoński to koncepcja polegająca na wdrażaniu samodzielności w działaniu, podejmowaniu inicjatyw i odpowiedzialności za swoją pracę, a także rozwijająca umiejętność współpracy. Trzy zasady daltońskie to: odpowiedzialność, samodzielność i współpraca.
 3. Czynnościowe nauczanie matematyki wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej – metoda ta pozwala na uzyskanie znacznego przyrostu dziecięcych kompetencji. Dzieci są o wiele lepiej przygotowane do szkoły. Rozumieją operacyjnie lepiej od rówieśników i chętnie rozwiązują trudne intelektualnie zadania. Potrafią się przez dłuższy czas koncentrować na zadaniach wymagających wysiłku intelektualnego. Interesują się wszystkim, co wiąże się z liczeniem. Układają i rozwiązują zadania z treścią. Doskonale orientują się w przestrzeni.
 4. Metody twórczych zajęć ruchowych – gimnastyka Rudolfa Labana – metoda improwizacji ruchowej. Daje możliwość podejmowania ruchu zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem.
 5. Metoda Carla Orffa – wyzwolenie samoekspresji poprzez słowo, gest i ruch.
 6. Metoda opowieści ruchowej – nauczyciel, poprzez atrakcyjny i ciekawy temat opowiadania działa na wyobraźnię dziecka, zachęcając je do odtwarzania ruchem treści opowiadania, przedstawia czynności ludzi dorosłych, sposobu poruszania się zwierząt, ptaków, różnych sytuacji, zdarzeń itp.
 7. Pedagogika zabawy „Klanza” – głównym atrybutem wykorzystywanym podczas stosowania tej metody jest duża kolorowa chusta. Zabawy przy pomocy tej chusty wykluczają rywalizację, dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę oraz inne środki wyrazu, zapewniają dobrowolność udziału.
 8. Muzykoterapia – umiejętnie dobrana muzyka „wycisza” nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne, tym samym powoduje odprężenie psychiczne i fizyczne, obniża lęk, agresję pozwalając przywrócić dziecku wewnętrzną równowagę.
 9. Techniki wizualizacji i bajki relaksacyjne – pozwalają dziecku odprężyć się i uspokoić. Oprócz tego, że dziecko odpręży się , to jeszcze rozwijać będzie percepcję słuchową i wyobraźnię. Dziecko może leżeć i wczuwać się w czytany tekst lub może się ruszać.
 10. Wierszyki – masażyki – istotą jest naśladowanie czynności, zwierząt lub ludzi za pomocą dotyku. Są przedstawiane zwykle na plecach dziecka za pomocą dłoni. Metoda ta wzmacnia kontakt emocjonalny oraz wpływa na zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.
 11. Bajkoterapia – mówiąc najprościej: terapia przez bajkę. Ma na celu redukcję napięcia i odbudowanie pozytywnego obrazu siebie i świata.
 12. Metoda nauki czytania E. i F. Przyłubskich – to metoda analityczno – syntetyczna o charakterze funkcjonalnym, w której bierze udział funkcja wzrokowa, słuchowa oraz kinestetyczno-ruchowa.
 13. Techniki parateatralne – do nich zalicza się: dramę, technika zmiany ról, pantomima, teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy, zabawy paluszkowe.
 14. Zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje przyrodnicze – pierwszy rodzaj to wtedy, gdy dziecko ma pełną swobodę działania, samo wyznacza sobie tempo i czas pracy, ale jednocześnie jest uczenie się metodą prób i błędów. Drugi sposób odbywa się pod kierunkiem nauczyciela, który jest inicjatorem sytuacji, prowokuje do stawiania pytań, udostępnia stosowne metody i pomoce badawcze, ukierunkowuje dziecko podczas badań i eksperymentowania.
 15. Metoda Batii Strauss – pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają muzyki, tzn.: słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela.
 16. Metoda porannego kręgu zmysłów – obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: wzrok, słuch, smak, węch, dotyk. Głównym celem jest dostarczenie dzieciom określonej liczby bodźców, które pobudzą zmysły do działania, a co za tym idzie, stwarzają poczucie bezpieczeństwa, zaufania i radości. Fundamentem metody jest otaczający nas świat przyrody, który jest źródłem podstawowych symboli: żywiołów, barw, zapachów, smaków, odgłosów, wrażeń dotykowych i termicznych, które przyporządkowane są do określonej pory roku.
 17. Burza mózgów – pozwala na zgromadzenie w krótkim czasie dużej ilości pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu.
 18. Metoda projektów – polega ona na wykonywaniu przez dzieci zadań poprzez samodzielne poszukiwania pod opieką nauczyciela. Dzieci w trakcie pracy nad projektem uczą się: przeprowadzania rozmów, samodzielnego poszukiwania materiałów, współdziałania w grupie, odpowiedzialności.
 19. Zabawa dydaktyczna – to inaczej zabawa według wzoru opracowanego przez dorosłych, która prowadzi do jakiegoś konkretnego rozwiązania. Może to być: gra, układanka, rebus, loteryjka, krzyżówka czy inne tego typu rozrywki.

Wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka, rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.

Organizacja pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 6.00 do godz. 16.30.

(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

W przedszkolu są 4 grupy wiekowe:

Kurczaczki – dzieci 3-letnie

Wiewiórki – dzieci 4-letnie

Zajączki – dzieci 5-letnie

Pszczółki – dzieci 6-letnie

Zajęcia dodatkowe organizowane w ramach opłaty za przedszkole:

logopedia

język angielski

religia

rytmika

zajęcia z kodowania i programowania „Programersi”

taniec towarzyski

zajęcia z ceramiki

zajęcia z malarstwa

Informacja

Informacja

Zawiadamiamy, że w roku szkolnym 2020/2021 następujące panie objęły wychowawstwo:

– gr. I „Kurczaczki” – p. Natalia i p. Danka

– gr. II „Wiewiórki” – p. Bożena i p. Danka

– gr. III „Zajączki” – p. Angelika i p. Łucja (nieobecność p. Pauliny spowodowana jest jej decyzją)

– gr. IV „Pszczółki” – p. Małgosia i p. Łucja


Nowy rok szkolny!!!

Informujemy, że od 1 września Przedszkole będzie otwarte w godzinach 6.00-16.30.


Prosimy rodziców o przyprowadzanie dzieci do godz. 9.00.
Od września 2020 r. opłata za przedszkole będzie wynosiła 450 PLN.

Jadłospis

Jadłospis

JADŁOSPIS OD 13.09.2021r. DO 24.09.2021r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
poniedziałek 13.09.2021r.   Dzień kluseczekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka, sałatą i papryką, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: zacierka wiejska z kluseczkami
Drugie danie: pierogi leniwe z musem truskawkowym, kompot wieloowocowy do popicia
Rogal z masłem, sok jabłkowy 
wtorek 14.09.2021r.    Ciepłe śniadanko – płatki kukurydziane na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodem, marchewka do chrupania, herbatka owocowa do popiciaZupa: kapuśniak z młodej kapusty Drugie danie: kolorowy kociołek (pałki z kurczaka, pieczone ziemniaczki, bukiet warzyw), kompot śliwkowy do popiciaKoktajl owocowy (banan, gruszka, jabłko, sok pomarańczowy), pieczywo Wassa 
środa 15.09.2021r.   Środa pachnąca wypiekamiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym i pomidorem, kakao lub herbata miętowa do popiciaZupa: grochowa
Drugie danie: ryż biały z jabłkiem i cynamonem, kompot wiśniowy do popicia
Drożdżówka ze śliwkami (wypiek własny), herbatka z cytryną 
czwartek 16.09.2021r.   Zielony dzieńKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z jaj ze szczypiorkiem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: szczawiowa
Drugie danie: karkówka duszona w sosie własnym z kaszą jęczmienną i ogórkiem kiszonym, kompot porzeczkowy do popicia
Galaretka agrestowa z bitą śmietaną, kiwi 
piątek 17.09.2021r.   Rybka na talerzuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, kiełbasą krakowską podsuszaną i ogórkiem kiszonym, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: krem z marchewki
Drugie danie: filet z morszczuka w cieście naleśnikowym z ziemniaczkami z koperkiem i surówką z kapusty pekińskiej, kompot wieloowocowy do popicia
Budyń o smaku krówki, śliwki 
poniedziałek 20.09.2021r.   Dzień przedszkolakaBułeczki śniadaniowe z masełkiem, serek homogenizowany z tartą czekoladą, bawarka lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: żurek na wędlinie
Drugie danie: spaghetti z pesto pomidorowym, sałata z sosem winegret, kompot śliwkowy do popicia
Gruszka, herbatniki 
wtorek 21.09.2021r.   Kuchnia tradycyjnaCiepłe śniadanko – owsianka, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i powidłami śliwkowymi, herbatka z cytryną do popicia  Zupa: krupnik z zieleniną
Drugie danie: kotlecik mielony z ziemniaczkami i mizerią, kompot truskawkowy do popicia
Kisiel wiśniowy naturalny, chrupki kukurydziane 
środa 22.09.2021r.   Czerwony dzionekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, parówki na ciepło z ketchupem, sałatą i rzodkiewką, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: strogonow drobiowy (kurczak, pieczarki, ogórek kiszony, przecier pomidorowy) z ziemniaczkami z koperkiem, kompot wiśniowy do popiciaShake malinowy na kefirze, paluszki z sezamem 
Czwartek 23.09.2021r.   Pierwszy dzień jesieniKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, pomidorem i papryką, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: krem z dyni z groszkiem ptysiowym
Drugie danie: placki ziemniaczane z sosem czosnkowym lub cukrem, kompot śliwkowy do popicia
Gofry z cukrem pudrem, lemoniada domowa 
Piątek 24.09.2021r.Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i pasta z twarogu o różnych smakach, kakao lub herbata miętowa do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem
Drugie danie: ryba z pieca z ziemniaczkami z zieleniną i surówką z kapusty kiszonej, kompot porzeczkowy do popicia
Sałatka owocowa, wafle ryżowe 

W ciągu dnia oferujemy wodę „Dar natury”

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki

JADŁOSPIS OD 01.09.2021r. DO 10.09.2021r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Środa 01.09.2021r.   Dzień babeczek z wiśniamiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, sałatą, ogórkiem zielonym i papryką, kawa z mlekiem lub herbata ziołowa do popiciaZupa: rosół z makaronem Drugie danie: kurczak w potrawce z ziemniaczkami z koperkiem i fasolka szparagowa, kompot wieloowocowy do popiciaMuffinki czekoladowe z wiśniami – wypiek własny, lemoniada domowa 
Czwartek 02.09.2021r.   Święto sorbetuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, deska serów (salami, edamski, camembert), pomidorki, bazylia, bawarka lub herbata miętowa do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: bitki wieprzowe w sosie własnym z kasza jęczmienną i buraczkami gotowanymi z jabłkiem, kompot porzeczkowy do popiciaSorbet truskawkowy, andruty 
Piątek 03.09.2021r.   Dzień grzanek z seremKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z jaj ze szczypiorkiem, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: pomidorowa z ryżem Drugie danie: filet z ryby z ziemniaczkami z koperkiem i surówką z kiszonej kapusty, kompot wiśniowy do popiciaBruschetty z serem i masłem czosnkowym, ketchup i sok pomarańczowy 
Poniedziałek 06.09.2021r.    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, parówki na ciepło, sałata, rzodkiewka, ketchup, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: ziemniaczana Drugie danie:spaghetti z sosem pieczarkowym, sałatka z pomidorów i ogórków kiszonych, kompot truskawkowy do popiciaBudyń śmietankowy z malinami 
Wtorek 07.09.2021r.   Święto ziemniaków i dyniCiepłe śniadanko – płatki owsiane na mleku, chlebek z dżemem brzoskwiniowym lub truskawkowym, kalarepka do chrupania, herbata miętowa do popiciaZupa: krem z dyni z grzankami Drugie danie: kotlet de volaille z frytkami i surówką z białej kapusty, kompot rabarbarowy do popiciaGalaretka ze śmietaną i owocami 
Środa 08.09.2021r.   Kolorowy dzionekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z twarogu o różnych smakach (z rzodkiewką, z bazylią, z pomidorami), kakao lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: żurek kujawski z jajkiem Drugie danie: leczo z cukinii, pomidorów, marchewki z ryżem białym, kompot śliwkowy do popiciaŚliwki, chrupkie pieczywo 
Czwartek 09.09.2021r.   Dzień sznycla wiedeńskiegoKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą sopocką, sałata, rzodkiewką i pomidorem, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: sznycelek w bułeczce z sałatą i ogórkiem a’la hamburger, kompot porzeczkowy do popiciaJogurt naturalny z miodem, słomka ptysiowa 
Piątek 10.09.2021r.   Dzień obiaduKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasta z ryby wędzonej i papryką, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: meksykańska Drugie danie: pancakes bananowy, marchewka do chrupania, kompot rabarbarowy do popiciaChałka z masełkiem, woda z cytryną 

W ciągu dnia oferujemy wodę „Dar natury”

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki

JADŁOSPIS  OD 19.07.2021r. DO 30.07.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 19.07.2021r. Słodki poniedziałekKanapki na  pieczywie  mieszanym z masełkiem, sałatą i rzodkiewką, paróweczki na ciepło z ketchupem, kawa z mlekiem lub herbata ziołowa do popiciaZupa: meksykańska Drugie danie: naleśniki na słodko (z dżemem), kompot truskawkowy do popiciaBułeczki śniadaniowe z nutellą naturalną, lemoniada domowa 
Wtorek 20.07.2021r.  Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki owsiane, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i powidłami naturalnymi, marchewka do chrupania, herbata z cytryną do popiciaZupa: ziemniaczana Drugie danie: strogonov drobiowy (kurczak, ogórek, przecier pomidorowy) z kaszą jaglaną, kompot rabarbarowy do popicia  Galaretka z owocami i śmietaną 
Środa 21.07.2021r
Z wizytą w kuchni staropolskiej  
Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasztetem domowym, papryką i ogórkiem małosolnym, kawa z mlekiem lub herbata z melisą i pomarańczą do popiciaZupa: krem z białych warzyw Drugie danie: kotlet schabowy z ziemniaczkami z koperkiem z młoda kapustą gotowaną, kompot porzeczkowy do popiciaBudyń waniliowy, jabłko 
Czwartek 22.07.2021r. Letni podwieczorekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: spaghetti mięsne z sosem bolońskim, sałatą lodową z pomidorkami cherry, kompot wiśniowy do popiciaSorbet malinowy, andruty 
Piątek 23.07.2021r. Rybka w piątek    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i pastą z jaj ze szczypiorkiem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popicia    Zupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: filet z morszczuka w cieście naleśnikowym z młodymi ziemniaczkami i surówką z kiszonej kapusty, kompot porzeczkowy do popiciaJogurt naturalny z miodem, wafle ryżowe   
Poniedziałek 26.07.2021r. Domowe jedzenie  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, deska serów (salami, edamski, camembert), papryka i rzodkiewka, kakao lub herbata z cytryną do popicia  Zupa: żurek domowy z ziemniakami Drugie danie: łazanki z kapustą, kompot wieloowocowy do popiciaRogal z masłem, sok porzeczkowy 
Wtorek 27.07.2021r. Zdrowy dzionek    Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki ryżowe, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem lub miodem, kalarepka do chrupania, herbatka owocowa do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: pieczeń rzymska w sosie własnym z kasza jęczmienną i surówką z warzyw mieszanych,  kompot śliwkowy do popiciaKoktajl owocowy (gruszka, jabłko, banan, sok pomarańczowy, herbatniki 
Środa 28.07.2021r. Domowe wypiekiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny i papryką, bawarka lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: szczawiowa z jajkiem Drugie danie: makaron z sosem pieczarkowym i tartym serem, ogórek kiszony, kompot truskawkowy do popiciaDrożdżówka z borówkami – wypiek własny, herbata owocowa 
Czwartek 29.07.2021r.  Bułka śniadaniowa z masełkiem i serkiem homogenizowanym z tartą czekoladą, kawa z mlekiem lub herbata miętowa do popiciaZupa: pomidorowa Drugie danie: kurczak w potrawce z ziemniaczkami z koperkiem i fasolką szparagową, kompot porzeczkowy do popiciaKisiel cytrynowy, chrupkie pieczywo 
Piątek 30.07.2021r. Czerwony piątekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka lub mielonką, pomidorem i rzodkiewką, kakao lub herbata z cytryną do popicia  Zupa: zacierka wiejska Drugie danie: ryż z musem malinowym, kompot wieloowocowy do popiciaArbuz, wafelki 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę,, Dar Natury ’’.

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów  mogących wystąpić w potrawach znajduje  się u pani intendentki w kancelarii przedszkola.

JADŁOSPIS  OD 05.07.2021r. DO 16.07.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 0.07.2021r.  Kanapki na  pieczywie  mieszanym z masełkiem, filetem z indyka i ogórkiem zielonym, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: placuszki z jabłuszkiem, kompot porzeczkowy do popiciaShake owocowy (jogurt grecki, maliny), paluszki z sezamem 
Wtorek 06.07.2021r.  Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki kukurydziane, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodem, kalarepka do chrupania, herbata owocowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: kotlet de volaille drobiowy z serem z młodymi ziemniaczkami z koperkiem i kalafiorem z wody, kompot wiśniowy do popicia  Arbuz, słomka ptysiowa 
Środa 07.07.2021r Święto czekolady  Bułeczki śniadaniowe z masełkiem i serkiem homogenizowanym z tartą czekoladą, herbatka z cytryną do popiciaZupa: neapolitańska Drugie danie: gulasz wieprzowy z kaszą jęczmienną i surówką z warzyw mieszanych, kompot śliwkowy do popiciaBudyń czekoladowy, gruszka 
Czwartek 08.07.2021r.  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką domową, sałatą i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: fasolowa Drugie danie: ryż z musem truskawkowym, kompot wieloowocowy do popiciaChałka z masełkiem, sok pomarańczowy 
Piątek 09.07.2021r. Rybka na talerzu    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym, sałatą i papryką, kawa z mlekiem lub herbata z melisy do popicia    Zupa: żurek domowy na wędlinie Drugie danie: kotleciki z ryby z ryżem białym i surówką z kiszonej kapusty, kompot wieloowocowy do popiciaJogurt naturalny z miodem, chrupkie pieczywo   
Poniedziałek 12.07.2021r. Włoskie smaki  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny i pomidorem, bawarka lub herbata owocowa do popicia  Zupa: krem z soczewicy Drugie danie: spaghetti z Pesto pomidorowym i bazylią, ogórek zielony, kompot porzeczkowy do popiciaBruschetta z serem i masłem czosnkowym i ketchupem, woda z cytryną 
Wtorek 13.07.2021r. Dzień frytek    Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – owsianka, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem truskawkowym, herbatka ziołowa do popiciaZupa: jarzynowa Drugie danie: pałki pieczone z kurczaczka z frytkami i małymi marchewkami,  kompot rabarbarowy do popiciaKisiel truskawkowy naturalny, chrupki kukurydziane   
Środa 14.07.2021r. Dzień witaminKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z twarogu o różnych smakach (rzodkiewka, bazylia, pomidor, szczypiorek), kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: krupnik z zieleniną Drugie danie: prosiaczek w ogródku (gulasz jarzynowo-mięsny) z ziemniakami z koperkiem, kompot truskawkowy do popiciaKoktajl z jarmużu (jarmuż, sok jabłkowy, banan, jabłko), wafle ryżowe 
Czwartek 15.07.2021r.  Kuchnia tradycyjnaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, jajko gotowane z sałatką warzywną (mix sałat, pomidor, rzodkiewka, szczypiorek, papryka, sos ziołowy), kawa z mlekiem lub herbatka ziołowa do popiciaZupa: pomidorowa z ryżem Drugie danie: kotlet pożarski z ziemniakami z koperkiem i mizerią, kompot wiśniowy do popiciaJogurt owocowy, herbatniki 
Piątek 16.07.2021r. Domowe wypiekiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, krakowską podsuszaną, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata miętowa do popicia  Zupa: kalafiorowa Drugie danie: makaron z twarogiem, banan, kompot wiśniowy do popiciaCiasto marchewkowe, lemoniada domowa 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę,, Dar Natury ’’.

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów  mogących wystąpić w potrawach znajduje  się u pani intendentki w kancelarii przedszkola.

JADŁOSPIS OD 21.06.2021r. DO 02.07.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 21.06.2021r.    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka, sałatą, papryką i rzodkiewką, kakao lub  herbata owocowa do popiciaZupa: żurek domowy Drugie danie: fasolka po bretońsku z ziemniaczkami i zielonym ogórkiem, kompot śliwkowy do popiciaBruschetta z serem i masłem czosnkowym, herbata smakowa – melisa z pomarańczą 
Wtorek 22.06.2021r.    Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki ryżowe, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem brzoskwiniowym, kalarepka do chrupania, herbata z cytryną  do popiciaZupa: krem z białych warzyw Drugie danie: schab duszony z rodzynkami i ogórkiem w sosie pomidorowym z ziemniaczkami z koperkiem, kompot wieloowocowy do popiciaKisiel cytrynowy, brzoskwinia – ufo 
Środa 23.06.2021r.   Dzień kruchych ciasteczek z orzechamiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, deska serów(salami, edamski, camembert), rzodkiewka, bazylia, pomidorki cherry, herbata ziołowa lub kakao do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: pulpety drobiowe w sosie koperkowym z ryżem białym i surówką z czerwonej kapusty, kompot porzeczkowy do popiciaKruche ciasteczka z orzechami, arbuz 
Czwartek 24.06.2021r.   Dzień meksykańskiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, parówka po meksykańsku (sos z kukurydzą, czerwoną fasolką, pomidorami w sosie pomidorowym), kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: meksykańska Drugie danie: naleśniki Shreka z twarogiem, banan, kompot wiśniowy do popiciaShake owocowy, paluchy kukurydziane 
Piątek 25.06.2021r.   Parfait d’AyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z jaj ze szczypiorkiem, bawarka lub herbata miętowa do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: filet z morszczuka z frytkami i surówką z kiszonej kapusty, kompot rabarbarowy do popiciaNaturalne lody truskawkowe, andruty 
Poniedziałek 28.06.2021r.   Domowe jedzonkoKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką konserwową, sałatą, ogórkiem zielonym i rzodkiewką, kakao lub herbata z miodem do popiciaZupa: wielowarzywna z nowalijek z zacierką i natką pietruszki Drugie danie: makaron penne z sosem pieczarkowym i startym serem, sałata z sosem winegret, kompot wieloowocowy do popiciaDrożdżówka z truskawkami – wypiek własny, herbata owocowa o popicia 
Wtorek 29.06.2021r.   Zielony dzionekCiepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki owsiane, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i powidłami naturalnymi, marchewka o chrupania, herbata z cytryną do popiciaZupa: krem z zielonego groszku Drugie danie: pałki z kurczaka z pieczonymi ziemniaczkami i bukietem warzyw, kompot porzeczkowy do popiciaZielony koktajl (sok jabłkowy, banan, jarmuż, jabłko), chrupkie pieczywo 
Środa 30.06.2021r.   Dzień kawyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, sałatą i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: wiśniowa z makaronem Drugie danie: pierogi leniwe z cynamonem, surówka z marchewki i jabłka, kompot śliwkowy do popiciaGalaretka ze śmietaną i truskawkami 
Czwartek 01.07.2021r.   Dzień owoców  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z twarogu o różnych smakach, kakao lub herbata z miodem i cytryną do popiciaZupa: krupnik z zieleniną Drugie danie: kotlet mielony z ziemniaczkami i mizerią, kompot truskawkowy do popiciaSałatka owocowa 
Piątek 02.07.2021r.   Święto rybkiBułeczki śniadaniowe z masełkiem i nutellą z awokado, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: rybka w cieście naleśnikowym z ziemniaczkami i surówką z białej kapusty, kompot porzeczkowy do popiciaJogurt owocowy, wafle ryżowe 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 07.06.2021r. DO 18.06.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 07.06.2021r.   Dzień placuszkówKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, sałatą i rzodkiewką, herbata z cytryną do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: placuszki ziemniaczane z cukrem lub sosem czosnkowym, kompot wiśniowy do popiciaBudyń śmietankowy, kiwi 
Wtorek 08.06.2021r.    Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki kukurydziane, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem truskawkowym, jabłuszko do chrupania, herbata z cytryną  do popiciaZupa: jarzynowa Drugie danie: bitki wieprzowe w sosie własnym z kaszą jęczmienną i surówką z buraczków i jabłuszka, kompot śliwkowy do popiciaChałka z masłem, sok porzeczkowy 
Środa 09.06.2021r.   Kotlecik inaczej serwowanyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym, sałatą i rzodkiewką, herbata ziołowa do popiciaZupa: szczawiowa Drugie danie: hamburger w bułeczce z sałatą, ogórkiem i ketchupem, kompot porzeczkowy do popiciaKisiel malinowy, chrupki kukurydziane 
Czwartek 10.06.2021r.   Dzień ziół i przyprawKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serkiem twarogowym z rzodkiewką, szczypiorkiem i bazylią, kakao lub herbata miętowa do popiciaZupa: rosół z makaronem Drugie danie: kurczak duszony w ziołach prowansalskich z ziemniaczkami z koperkiem i marchewka z groszkiem, kompot rabarbarowy do popiciaJabłuszko, wafelki kakaowe 
Piątek 11.06.2021r.   Święto ciasta czekoladowegoKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z ryby z natką pietruszki, serem i ogórkiem, bawarka lub herbata owocowa do popiciaZupa: żurek domowy na wędlinie Drugie danie: ryż biały z musem truskawkowym, kompot wieloowocowy do popiciaCiasto czekoladowe, lemoniada cytrynowo-pomarańczowa 
Poniedziałek 14.06.2021r.    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny, sałatą i papryką, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: krem z soczewicy Drugie danie: spaghetti z pesto pomidorowym i bazylią, ogórek kiszony, kompot porzeczkowy do popiciaZapiekanka hawajska z serem, ananasem i ketchupem, sok pomarańczowy 
Wtorek 15.06.2021r.   Staropolski obiadekCiepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki owsiane, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodem, marchewka o chrupania, herbata owocowa do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: kotlecik schabowy z ziemniaczkami, koperkiem i kapustą białą, kompot śliwkowy do popiciaKoktajl z jarmużu (sok jabłkowy, banan, jarmuż, jabłko), wafle ryżowe 
Środa 16.06.2021r.   Kolorowy dzieńKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, sałatą i rzodkiewką, żaróweczki na ciepło z ketchupem, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: barszcz ukraiński Drugie danie: pancakes bananowy, kalarepka do chrupania, kompot wieloowocowy do popiciaJogurt owocowy, herbatniki 
Czwartek 17.06.2021r.   Dzień wszystkich warzyw  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką konserwową, sałatą i ogórkiem zielonym lub rzodkiewką, kakao lub herbata miętowa do popiciaZupa: neapolitańska Drugie danie: strogonow drobiowy (kurczak, pieczarki, ogórek, przecier pomidorowy) z kaszą jaglaną, kompot wiśniowy do popiciaGalaretka z truskawkami i bitą śmietaną 
Piątek 18.06.2021r.   Pyszne jedzonko w piątekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasztetem domowym i ogórkiem zielonym, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: filecik z ryby z frytkami i surówką z kiszonej kapusty, kompot truskawkowy do popiciaSałatka owocowa (jabłko, arbuz, gruszka, banan), andruty 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 24.05.2021r. DO 04.06.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 24.05.2021r.   Dzień ślimakaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą sopocką i pomidorem, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: fasolowa z zieleniną Drugie danie: naleśniki Shreka z twarogiem, surówka z marchewki, kompot porzeczkowy o popiciaŚlimaczki drożdżowe, sok pomarańczowy 
Wtorek 25.05.2021r.   Dzień mlekaCiepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki ryżowe, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodem, kalarepka do chrupania, herbata owocowa o popiciaZupa: krem z białych warzyw Drugie danie: nuggetsy drobiowe z pieczonymi ziemniaczkami i fasolką szparagową, kompot wiśniowy do popiciaSorbet malinowy, andruty 
Środa 26.05.2021r.   Dzień wiśniowego deseruKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem drobiowym, sałatą i papryką, kawa z mlekiem lub herbata ziołowa do popiciaZupa: barszcz biały z makaronem Drugie danie: gruchające ptaszki na talerzu (gołąbki) w sosie pomidorowym z ziemniaczkami, koperkiem i ogórkiem zielonym, kompot rabarbarowy do popiciaGalaretka wiśniowa z bitą śmietaną i owocami 
Czwartek 27.05.2021r.    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką konserwową, sałatą i ogórkiem zielonym, bawarka lub herbata owocowa do popiciaZupa: neapolitańska Drugie danie: łazanki z kapustą, kompot wieloowocowy do popiciaBudyń waniliowy z truskawkami 
Piątek 28.05.2021r.   Rybka na talerzuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, jajko gotowane, sałatka (mix sałat, rzodkiewka, pomidor, papryka, koper, sos winegret), kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: krupnik z zieleniną Drugie danie: filet z morszczuka z ziemniaczkami z koperkiem i surówką z młodej kapusty, kompot truskawkowy do popiciaJogurt naturalny z musli owocowym 
Poniedziałek 31.05.2021r.   Kolorowy obiadekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, kiełbasą krakowską, sałata i pomidorem, kakao lub herbata malinowa do popiciaZupa: żurek domowy Drugie danie: leczo z cukinii, pomidorów, papryki i marchewki z ryżem białym, kompot truskawkowy do popiciaBruschetty z serem i masłem czosnkowym, sok jabłkowy 
Wtorek 01.06.2021r.   Dzień DzieckaBułeczki śniadaniowe z masłem i nutellą własnej produkcji, mleko lub herbata z cytryną do popiciaZupa: pomidorowa z ryżem Drugie danie: kotlecik schabowy z ziemniaczkami, koperkiem i kapusta młodą gotowaną, kompot porzeczkowy do popiciaArbuz, herbatiki 
Środa 02.06.2021r.   Dzień twaroguKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą twarogową o różnych smakach: z rzodkiewką, ze szczypiorkiem, naturalna, bawarka lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: jarzynowa Drugie danie: spaghetti z sosem bolońskim i sałatą z sosem winegret, kompot wieloowocowy do popiciaCiasto domowe – murzynek, woda z cytryną 
Czwartek 03.06.2021r.   Boże Ciało      ——————–    Dzień wolny    ———————— 
Piątek 04.06.2021r.   Dzień seraKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, deska serów o różnych smakach, sałata i rzodkiewka, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: grochowa na wędzonce Drugie danie: placki z jabłkiem i cukrem, kompot śliwkowy do popiciaGruszka, chrupkie pieczywo 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 10.05.2021r. DO 21.05.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 10.05.2021r.   Dzień wegetariańskiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym, sałatą i rzodkiewką, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: ziemniaczana Drugie danie: leczo z cukinii, marchewki, pomidorów i papryki z białym ryżem, kompot śliwkowy do popiciaKoktajl owocowy z jarmużu, jabłka, banana i soku jabłkowego, chrupkie pieczywo 
Wtorek 11.05.2021r.  Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – kasza manna, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem, kalarepka do chrupania, herbata ziołowa o popiciaZupa: krem z zielonego groszku Drugie danie: kociołek warzywny (pałki z kurczaka, ziemniaki), surówka z selera z rodzynkami, kompot porzeczkowy do popiciaKisiel malinowy naturalny, chrupki kukurydziane 
Środa 12.05.2021r.   Na zielonoKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny i ogórkiem zielonym, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: kapuśniak z młodej kapusty Drugie danie: spaghetti ze szpinakiem i serem, marchewka do chrupania, kompot wiśniowy do popiciaGalaretka agrestowa z bitą śmietaną i kiwi 
Czwartek 13.05.2021r.   Dzień humusuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą sopocką, sałatą i papryką, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: pieczeń rzymska w sosie własnym, z kaszą jęczmienną i surówką z warzyw mieszanych, kompot wieloowocowy do popiciaBułeczki śniadaniowe z humusem z soczewicy i pomidorem, herbata miętowa do popicia 
Piątek 14.05.2021r.   Smakowita rybkaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i twarożkiem o trzech smakach (z rzodkiewką, suszonymi pomidorami, szczypiorkiem), kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: kotleciki z ryby z ziemniaczkami i  surówką z kapusty kiszonej, kompot śliwkowy do popiciaJogurt owocowy, słomka ptysiowa 
Poniedziałek 17.05.2021r.   Światowy Dzień PieczeniaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką domową, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: żurek wiejski z jajkiem Drugie danie: makaron z twarogiem, czerwone jabłuszko, kompot porzeczkowyPizza domowa z pieczarkami, szynką, serem i ketchupem – wypiek własny, herbata owocowa do popicia 
Wtorek 18.05.2021r.  Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki owsiane na mleku, bułka wrocławska z masełkiem i powidłami naturalnymi śliwkowymi, marchewka do chrupania, herbata rumiankowa do popiciaZupa: krupnik z zieleniną Drugie danie: schabik duszony z ogórkiem i rodzynkami w sosie własnym z ziemniaczkami z koperkiem, kompot rabarbarowy do popiciaSałatka owocowa, herbatniki 
Środa 19.05.2021r.   Domowy obiadekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka, papryką i ogórkiem kiszonym, kawa z mlekiem lub herbata z miodem i cytryną do popiciaZupa: pomidorowa Drugie danie: kotlecik mielony z ziemniaczkami z koperkiem i mizerią, kompot wieloowocowy do popiciaChałka z masłem, sok porzeczkowy 
Czwartek 20.05.2021r.   Światowy Dzień PszczółKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, sałata i rzodkiewką, parówki na ciepło z ketchupem, herbata rumiankowa do popiciaZupa: zacierka wiejska Drugie danie: leniwe pierogi z cynamonem, surówka z marchewki i jabłka, kompot truskawkowy do popiciaJogurt naturalny z miodem, chrupkie pieczywo 
Piątek 21.05.2021r.   Dzień herbatyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z jaj ze szczypiorkiem, bawarka lub herbata owocowa do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: filet z rybki w cieście naleśnikowym z ziemniaczkami i surówką z kapusty pekińskiej, kompot porzeczkowy do popiciaBudyń o smaku toffi, rumiane jabłuszko 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 26.04.2021r. DO 07.05.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 26.04.2021r.Wiosenne kanapki – kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką domową, papryką i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną o popiciaWiosenny obiadek – zupa: zacierka wiejska Drugie danie: ryż biały z musem truskawkowym, kompot śliwkowy do popiciaZapiekanka hawajska (ser, ananas, ketchup), sok porzeczkowy do popicia
Wtorek 27.04.2021r.  Ciepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki ryżowe na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodem, marchewka do chrupania, herbata rumiankowa do popiciaZupa: krupnik Drugie danie: kotlet schabowy z ziemniaczkami i marchewką z groszkiem, kompot wiśniowy do popiciaBabeczki na słono wypełnione sałatką, herbata miętowa do popicia 
Środa 28.04.2021r. Dzień sera camembertKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, deska serów: camembert, ser żółty, rolada wędzona, rzodkiewka, sałata, herbata owocowa do popiciaZupa: szczawiowa Drugie danie: pulpety drobiowe w sosie koperkowym z kaszą jaglaną i surówką z warzyw mieszanych, kompot porzeczkowy do popiciaKoktajl owocowy (sok pomarańczowy, banan, awokado, jabłko) 
Czwartek 29.04.2021r.Śniadanie łasucha – kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, sałatą i rzodkiewką, parówki na ciepło z ketchupem, kawa z mlekiem lub herbata ziołowa do popiciaObiad łasucha – zupa: krem z białych warzyw Drugie danie: gulasz z pieczarkami i papryką z ziemniaczkami, kompot wieloowocowy do popiciaPodwieczorek łasucha – gofry z cukrem pudrem, sok jabłkowy do popicia 
Piątek 30.04.2021r. Rybka na talerzuBułeczka śniadaniowa z masełkiem i pastą z twarogu o trzech smakach: z rzodkiewką, ze szczypiorkiem, pomidorowa, kakao lub herbata z owoców leśnych do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: filet z ryby w cieście naleśnikowym z frytkami i surówką z kiszonej kapusty, kompot truskawkowy do popiciaJogurt naturalny z musli owocowym 
Poniedziałek 03.05.2021r.    ——————–Święto Konstytucji 3 Maja  ————————  ———–
Wtorek 04.05.2021r. Dzień piekarzaCiepłe śniadanko – zupa mleczna – płatki kukurydziane na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem wiśniowym lub brzoskwiniowym, herbata z cytryną do popiciaZupa: krem z soczewicy Drugie danie: spaghetti z sosem pieczarkowym i serem, ogórek zielony, kompot truskawkowy do popiciaDrożdżówka z kruszonką – wypiek własny, herbata miętowa do popicia 
Środa 05.05.2021r. Tradycyjne daniaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, jajko gotowane z sałatką wiosenną (sałata, kiełki kukurydzy, ogórek zielony, rzodkiewka, zioła), bawarka lub herbata owocowa do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: bitki z szynki w sosie własnym z kasza jęczmienną i surówką z buraczków i jabłka, kompot wieloowocowy do popiciaBudyń czekoladowy, gruszka 
Czwartek 06.05.2021r. Dzień bez diety, Dzień hamburgeraKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, krakowską podsuszaną, sałata i papryką, kakao lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: żurek domowy Drugie danie: hamburger w bułeczce z sałatą, ogórkiem i ketchupem, kompot śliwkowy do popiciaGalaretka z owocami i bitą śmietaną 
Piątek 07.05.2021r. Smakowity dzieńKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z ryby, serem i ogórkiem kiszonym, kawa zbożowa z mlekiem, herbata z cytryną do popiciaZupa: barszcz ukraiński Drugie danie: pancakes bananowy, marchewka do chrupania, kompot wiśniowy do popiciaLody domowe, andruty 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki.

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 12.04.2021r. DO 23.04.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 12.04.2021r. Dzień czekoladyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem drobiowym, sałatą i pomidorem, herbata owocowa lub kawa z mlekiem do popiciaZupa: żurek domowy Drugie danie: spaghetti z sosem pieczarkowym i serem, ogórek zielony, kompot porzeczkowy do popiciaBułeczka śniadaniowa z nutellą własnej produkcji, mleczko do popicia
Wtorek 13.04.2021r. Dzień MuffinekCiepłe śniadanko – zacierka na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, dżemem truskawkowym lub brzoskwiniowym, kalarepka do chrupania, herbata rumiankowa do popiciaZupa: krupnik z zielenioną Drugie danie: karkówka duszona w sosie własnym z ziemniaczkami z koperkiem i fasolka szparagowa, kompot wiśniowy do popiciaZdrowe muffinki (banan, płatki owsiane i jajko) – wypiek własny, herbata z cytryną do popicia 
Środa 14.04.2021r. Światowy Dzień BudyniuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, sałatą, papryką i rzodkiewką, kawa z mlekiem lub herbata z miodem do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: kotlet schabowy z ziemniaczkami z koperkiem i surówka z czerwonej kapusty, kompot śliwkowy do popiciaBudyń malinowy, kiwi 
Czwartek 15.04.2021r. Dzień witaminKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą twarogową o trzech smakach (ze szczypiorkiem, z pomidorami suszonymi, z rzodkiewką), kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: strogonow drobiowy (kurczak, pieczarki, ogórek, przecier pomidorowy) z kaszą jaglaną, kompot truskawkowy do popiciaKoktajl z jarmużu (sok jabłkowy, banan, jarmuż, jabłko), chrupkie pieczywo 
Piątek 16.04.2021r. Rybka w piątekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, jajko gotowane i sałatka wiosenna (mix sałat, pomidor, szczypiorek, rzodkiewka, papryka, zioła prowansalskie), bawarka lub herbata z cytryną  Zupa: neapolitańska Drugie danie: filet z morszczuka w sosie porowym z ziemniaczkami z koperkiem i  surówką z kiszonej kapusty, kompot porzeczkowy do popiciaJogurt owocowy, wafle ryżowe 
Poniedziałek 19.04.2021r. Święto czosnkuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, sałatą i rzodkiewką, paróweczka na ciepło, ketchup lub sos czosnkowy, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: jarzynowa Drugie danie: placki ziemniaczane z cukrem, kompot truskawkowy do popiciaBruschetty z masłem czosnkowym, serem i ketchupem, herbatka z cytryną do popicia 
Wtorek 20.04.2021r. Dzień marchewkiCiepłe śniadanko – płatki owsiane na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i powidłami śliwkowymi, marchewka do chrupania, herbatka owocowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: leczo z cukinii, marchewki, pomidora i papryki z białym ryżem, kompot wiśniowy do popiciaGalaretka z owocami i bitą śmietaną 
Środa 21.04.2021r. Dzień kulek  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasta z ryby, sera i pietruszki, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: gruchający ptaszek na talerzu (gołąbki w sosie pomidorowym) z ziemniaczkami z koperkiem, ogórek kiszony, kompot porzeczkowy do popiciaRafaello z kaszy jaglanej, jabłko 
Czwartek 22.04.2021r.  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą sopocką, sałatą, rzodkiewką i papryką, kakao lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: gorący rosołek z makaronem Drugie danie: kurczak w potrawce z ziemniaczkami i surówką z selera i rodzynkami, kompot śliwkowy do popiciaKisiel naturalny z truskawek, chrupki kukurydziane 
Piątek 23.04.2021r. Dzień pasztecikaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasztetem domowym i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: krokiety z kapustą a’la pasztecik, ogórek zielony, kompot wieloowocowy do popiciaBanan, biszkopty 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 15.03.2021r DO 26.03.2021r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Poniedziałek 15.03.2021r.   Dzień domowych wypiekówKanapki z pieczywa mieszanego z masełkiem, sałatą i rzodkiewką, parówki na ciepło, ketchup, kakao lub herbata z cytryną i miodem do popiciaZupa: jarzynowa Drugie danie: placuszki z jabłuszkiem na słodko, kompot truskawkowy do popiciaCiasto Murzynek (wypiek własny), herbatka rumiankowa do popicia 
Wtorek 16.03.2021r.Ciepłe śniadanko – owsianka, pieczywo mieszane z masełkiem, dżemem truskawkowym lub brzoskwiniowym, herbatka z cytryną do popiciaObiad łasucha: Zupa: pomidorowa z ryżem Drugie danie: kotlecik mielony z ziemniaczkami, mizeria z koperkiem i kompot śliwkowy do popiciaCzerwone jabłuszko, wafelek 
Środa 17.03.2021r.   Dzień Św. PatrykaKanapki z pieczywa mieszanego z masełkiem, pasztetem domowym i ogórkiem kiszonym, herbatka z cytryna i miodem lub kawa z mlekiem do popiciaZupa: ziemniaczana Drugie danie: Boxty (ziemniaczany placek z gulaszem z szynki wieprzowej w sosie własnym), surówka z kapusty pekińskiej, kompot porzeczkowy do popiciaBułka wrocławska z masłem, sok jabłkowy 
Czwartek 18.03.2021r.   Na zielonoKanapki z pieczywa mieszanego z masełkiem, szynką domową i ogórkiem świeżym, kakao lub herbatka z miodem do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: makaron ze szpinakiem i serem, marchewka do chrupania, kompot wiśniowy do popiciaGalaretka agrestowa z bitą śmietaną 
Piątek 19.03.2021r.   Dzień bez mięsaKanapki z pieczywa mieszanego z masełkiem i pastą jajeczną ze szczypiorkiem, mleko lub herbata z cytryną do popiciaObiad: krupnik Drugie danie: Fish and chips (ryba w cieście naleśnikowym z frytkami), surówka z kiszonej kapusty, kompot owocowy do popiciaJogurt naturalny z musli (płatki owsiane, suszone owoce, rodzynki, orzechy) 
Poniedziałek 22.03.2021r.   Światowy Dzień WodyKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, filetem drobiowym, jajkiem gotowanym, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata z miodem i cytryną do popiciaObiad: szczawiowa z jajkiem Drugie danie: ryż zapiekany z jabłkiem i cynamonem, kompot śliwkowy do popiciaDrożdżówka z kruszonką, woda z cytryną do popicia 
Wtorek 23.03.2021r.Ciepłe śniadanko- płatki kukurydziane na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masłem i powidłami, herbata rumiankowa do popiciaZupa: domowy rosołek Drugie danie: potrawka z kurczaczka z ziemniaczkami i surówką z selera z rodzynkami, kompot śliwkowy do popiciaKisiel truskawkowy (naturalny), chrupki kukurydziane 
Środa 24.03.2021r.   Dzień Lodów RzemieślniczychBułka śniadaniowa z masełkiem, serkiem almette i rzodkiewką, herbatka z cytryną lub kakao do popiciaZupa: neapolitańska Drugie danie: spaghetti z pesto pomidorowym i bazylią, surówka z kapusty pekińskiej, kompot truskawkowy do popiciaLody owocowe (mrożone owoce, jogurt grecki), andruty 
Czwartek 25.03.2021r.   Dzień gofraKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem drobiowym i papryką, herbatka rumiankowa lub kakao do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: pałki z kurczaka, pieczone ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot porzeczkowyGofry z cukrem pudrem 
Piątek 26.03.2021r.   Dzień szpinakuKajzerka z nutellą własnej produkcji, mleko lub herbata owocowa do popiciaZupa: zaczarowana fasolowa Drugie danie: naleśniki Shreka (ze szpinakiem i twarogiem), czerwone jabłuszko, kompot wieloowocowy do popiciaCiasteczka domowe, gruszka 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 01.03.2021r. DO 12.03.2021r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Poniedziałek 01.03.2021r.   Dzień PiegówKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą sopocką i piegami z rzodkiewki, kakao lub herbatka z cytryną do popiciaZupa: żurek staropolski Drugie danie: piegowaty ryż (ryż z musem truskawkowym i rodzynkami), kompot wieloowocowy do popiciaPiegowata drożdżówka (drożdżówka z kruszonką), herbatka owocowa do popicia 
Wtorek 02.03.2021r.Ciepłe śniadanko płatki owsiane na mleku, pieczywo mieszane z masełkiem, dżemem z owoców leśnych lub miodkiem, herbatka rumiankowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: gulasz mięsno-jarzynowy z ziemniaczkami z koperkiem, kompot porzeczkowy do popiciaGruszka, słomka ptysiowa 
Środa 03.03.2021r.   Ogórkowe menuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, deska serów, sałata i ogórek świeży, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: ogórkowa z koperkiem Drugie danie: hamburgery (kotlecik mielony, sałata, ogórek kiszony w bułce), kompot wiśniowy do popiciaGalaretka ze śmietaną i owocami 
Czwartek 04.03.2021r.   Smaczny dzionekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbatka z miodem do popiciaZupa: krem z selera Drugie danie: pulpety drobiowe w sosie koperkowym z ryżem białym i surówką z marchewki, kompot jabłkowy do popiciaZapiekanka hawajska (ser, ketchup, ananas), herbata owocowa do popicia 
Piątek 05.03.2021r.   Rybka na talerzuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasztetem domowym i kolorową papryka, jabłuszko, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: barszcz czerwony Drugie danie: morszczuk w cieście naleśnikowym z ziemniaczkami z koperkiem i surówką z kiszonej kapusty, kompot śliwkowy do popiciaJogurt owocowy, wafle ryżowe 
Poniedziałek 08.03.2021r.   Dzień KobietKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, jajkiem i papryką, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: spaghetti mięsne z sosem bolońskim i ogórek kiszony, kompot wiśniowy do popiciaBabeczki z bitą śmietaną, brzoskwiniami, kiwi i borówkami, herbatka owocowa do popicia 
Wtorek 09.03.2021r.   Dzień kluseczekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka, sałatą i pomidorem, bawarka lub herbata z cytryną do popiciaZupa: zacierka wiejska Drugie danie: pierogi leniwe z cynamonem, surówka z selera i rodzynkami, kompot porzeczkowy do popiciaKoktajl z jarmużu (sok jabłkowy, banan, jabłko, liście jarmużu), pieczywo Wassa 
Środa 10.03.2021r. Kuchnia staropolska  Bułka kajzerka lub graham z masełkiem i powidłami śliwkowymi naturalnymi, marchewka do pochrupania, mleko lub herbata owocowa do popiciaZupa: kapuśniak z kiszonej kapusty Drugie danie: bitki w sosie własnym z kaszą jęczmienną i buraczkami gotowanymi, kompot śliwkowy do popiciaKisiel truskawkowy, chrupki kukurydziane 
Czwartek 11.03.2021r.   Dzień domowego jedzeniaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską, jajkiem gotowanym i papryką, bawarka lub herbata z cytryną do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: filet z kurczaczka z ziemniakami puree i surówka z kapusty pekińskiej, kompot porzeczkowy do popiciaBudyń czekoladowy, jabłko 
Piątek 12.03.2021r.   Dzień wegetariańskiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasta twarogową ze szczypiorkiem i rzodkiewką, kakao lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: krem z zielonego groszku Drugie danie: placki ziemniaczane z sosem czosnkowym albo z cukrem, kompot wieloowocowy do popiciaChałka z masłem, sok porzeczkowy 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki w kancelarii przedszkola

JADŁOSPIS OD 15.02.2021r. DO 26.02.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 15.02.2021r.    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką konserwową, sałatą i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZimowy obiadek – zupa: krem z białych warzyw Drugie danie: zaczarowana fasolka po bretońsku z ziemniaczkami, koperkiem i ogórkiem kiszonym, kompot porzeczkowy do popiciaBudyń śmietankowy z sosem malinowym
Wtorek 16.02.2021r.   Ciepły dzionekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem, zupa mleczna – płatki owsiane, kalarepka do chrupania, herbatka rumiankowa do popiciaZupa: gorący rosołek domowy z makaronem Drugie danie: kurczak w potrawce z ziemniakami i koperkiem, marchewka z groszkiem i kompot wiśniowy do popiciaChałka z masłem, sok porzeczkowy 
Środa 17.02.2021r.   PopielecKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i pastą z jaj ze szczypiorkiem, kawa z mlekiem lub herbatka z cytryną do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: kotlet z ryby z ziemniaczkami puree, surówka z kiszonej kapusty, kompot wieloowocowy do popiciaJogurt owocowy, chrupkie pieczywo 
Czwartek 18.02.2021r.   Czerwone witaminyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym, sałatą i rzodkiewką, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: strogonof drobiowy (kurczak, pieczarki, ogórki, przecier pomidorowy) z białym ryżem, kompot śliwkowy do popiciaGalaretka z owocami i bitą śmietaną 
Piątek 19.02.2021r.   Domowe jedzonkoKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką domową, jajkiem gotowanym, sałatą i papryką, bawarka lub herbata miętowa do popicia  Zupa: żurek domowy na wędlinie Drugie danie: spaghetti z Pesto pomidorowym i bazylią, sałata z sosem winegret, kompot wiśniowy do popiciaCiasto czekoladowe, mleko lub herbata owocowa 
Poniedziałek 22.02.2021r.    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny z papryką i ogórkiem kiszonym, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną i miodem do popiciaZupa: krem z czerwonej soczewicy Drugie danie: naleśniki Shreka z twarogiem, surówka z marchewki i jabłuszka, kompot truskawkowy do popiciaKisiel naturalny z gruszki, chrupki kukurydziane 
Wtorek 23.02.2021r. Dzień kluseczekZupa mleczna – lane kluski na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodem, herbata rumiankowa do popiciaZupa: ziemniaczana Drugie danie: łazanki z kapustą, kompot wieloowocowy do popiciaJabłko, wafelki kakaowe 
Środa 24.02.2021r. Kuchnia tradycyjnaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą drobiową, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: karkówka duszona w sosie własnym z kasza jęczmienną i buraczkami gotowanymi, kompot porzeczkowy do popiciaSerek waniliowy, musli naturalne z owocami 
Czwartek 25.02.2021r.   Dzień tostaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasztetem domowym i ogórkiem kiszonym, kawa z mlekiem lub herbata ziołowa do popiciaZupa: krem z pieczarek Drugie danie: kociołek warzywny (pałki z kurczaka, ziemniaczki, małe marchewki), kompot truskawkowy do popiciaBruschetty z masłem czosnkowym, serem i ketchupem, herbata owocowa 
Piątek 26.02.2021r. Rybka na talerzuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i pastą z twarogu ze szczypiorkiem i rzodkiewką, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: filet z ryby smażony z ziemniaczkami z koperkiem i surówką z kapusty pekińskiej, kompot śliwkowy do popiciaKoktajl owocowy (jabłko, gruszka, banan, sok pomarańczowy), dukaty jaglane 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS OD 01.02.2021r. DO 12.02.2021r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Poniedziałek 01.02.2021r.   Smakowity poniedziałekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką wiejską lub filetem drobiowym i pomidorem, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: zaczarowana fasolowa z zieleniną Drugie danie: placuszki z jabłuszkiem i cukrem, kompot porzeczkowy do popiciaZapiekanka hawajska (ser, ananas, ketchup), herbata miętowa do popicia 
Wtorek 02.02.2021r.  Śniadanie Misia Uszatka – płatki owsiane, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i miodzikiem, kalarepka do pochrupania, herbata z cytryną do popiciaZupa: kapuśniak z kiszonej kapusty Drugie danie: kotlet mielony z ziemniaczkami i marchewką z groszkiem, kompot wieloowocowy do popiciaKisiel domowy z truskawkami, chrupkie pieczywo 
Środa 03.02.2021r.   Kuchnia tradycyjnaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwica sopocką, jajkiem i papryką, kawa z mlekiem do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: bitki wieprzowe w sosie własnym z kaszą jęczmienną i buraczkami, kompot śliwkowy do popiciaShake bananowy na kefirze, herbatniki 
Czwartek 04.02.2021r.   Dzień pachnący domowymi wypiekamiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serkiem almette ze szczypiorkiem i rzodkiewką, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: żurek domowy na wędlinie Drugie danie: ryż biały z musem malinowym, kompot porzeczkowy do popiciaDrożdżówka z kruszonką (wypiek własny), herbata owocowa 
Piątek 05.02.2021r.   Światowy dzień nutelliKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i nutellą domowej roboty, mleko lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: rybka w cieście naleśnikowym z ziemniaczkami i surówka z białej kapusty, kompot wiśniowy do popiciaBudyń czekoladowy i gruszka 
Poniedziałek 08.02.2021r.   Dzień wegetariańskiKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym i rzodkiewką, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: barszcz ukraiński Drugie danie: placki ziemniaczane z sosem jogurtowo-czosnkowym, kompot wiśniowy do popiciaBułka wrocławska z masłem, sok jabłkowy i marchewka do chrupania 
  Wtorek 09.02.2021r.   Międzynarodowy Dzień Pizzy  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, krakowską podsuszaną, sałata i zielony ogórkiem, kawa z mlekiem lub herbata miętowa do popicia  Zupa: krupnik Drugie danie: spaghetti mięsne z sosem bolońskim, ogórek zielony, kompot jabłkowy do popicia  Pizza domowa, herbata owocowa do popicia 
Środa 10.02.2021r.   Witaminy w zimowy dzionekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasta z ryby, natki pietruszki, serem i ogórkiem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: krem z brokułów Drugie danie: gulasz z żołądków drobiowych w sosie własnym z ryżem białym i surówka z warzyw mieszanych, kompot truskawkowy do popiciaKoktajl owocowy (banan, jabłko, gruszka, sok pomarańczowy), pieczywo Wassa 
Czwartek 11.02.2021r.   Tłusty czwartekBułki kajzerki grahamki z masełkiem i powidłami własnej produkcji, mleko lub herbata rumiankowa do popicia, ćwiartki jabłuszka do schrupaniaZupa: jarzynowa Drugie danie: schabik duszony z ogórkiem i rodzynkami w sosie własnym z ziemniaczkami z koperkiem, kompot śliwkowy do popiciaPączek z lukrem, herbata miętowa 
Piątek 12.02.2021r.   Walentynki w przedszkoluKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, sałata i rzodkiewką, parówka szlachecka na ciepło, ketchup, herbata z imbirem i miodem do popiciaZupa: zacierka wiejska Drugie danie: leniwe pierogi z twarogiem, surówka z jabłka i marchewki, kompot porzeczkowy do popiciaSerce walentynkowe, mandarynka 

W ciągu dnia oferujemy wodę „Dar natury”

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki

JADŁOSPIS OD 18.01.2021r. DO 29.01.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 18.01.2021r.Ciepłe śniadanko – Owsianka, kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem i dżemem brzoskwiniowym, herbata rumiankowa do popiciazupa: grochowa z zieleniną Drugie danie: pierogi leniwe, surówka z marchewki i jabłka, kompot porzeczkowy do popiciaRogal z masłem, sok porzeczkowy
Wtorek 19.01.2021r. Święto seraKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, szynką gotowaną, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata z miodem i cytryną do popiciaZupa: neapolitańska Drugie danie: strogonow drobiowy (kurczak, pieczarki, ogórek, przecier pomidorowy), ziemniaki z koperkiem, kompot truskawkowy do popiciaBruschetta z masłem czosnkowym, serem i ketchupem, herbatka owocowa 
Środa 20.01.2021r. Dzień bigosuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serkiem almette – różne smaki z rzodkiewką, ogórkiem zielonym, kawa z mlekiem lub herbata ziołowa do popiciaZupa: żurek domowy Drugie danie: łazanki z kapustą a’la bigos, kompot wieloowocowy do popiciaMaślane ciasteczka, jabłko 
Czwartek 21.01.2021r. Dzień smakoszy sosówKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata z cytryną i miodem do popiciaZupa: ogórkowa Drugie danie: pieczeń rzymska w sosie własnym, kasza jęczmienna, buraczki gotowane, kompot śliwkowy do popiciaBudyń waniliowy z sosem malinowym 
Piątek 22.01.2021r. Dzień zdrowej żywnościKanapki na pieczywie mieszanym z masłem i pasta z jaj ze szczypiorkiem, jabłuszko, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popicia  Zupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: kotleciki z ryby, ziemniaki gotowane, surówka z kiszonej kapusty, kompot wiśniowy do popiciaJogurt naturalny z miodem, andruty 
Poniedziałek 25.01.2021r. Dzień wegetariańskiKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, deska serów, rzodkiewka, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: zacierka wiejska Drugie danie: spaghetti z pesto pomidorowym i bazylią, surówka z kapusty pekińskiej, kompot truskawkowy do popiciaChałka z masłem, sok porzeczkowy 
Wtorek 26.01.2021r. Czerwony wtorekKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, rzodkiewką i sałatą paróweczki na ciepło z ketchupem, kakao lub herbata owocowa do popiciaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: kociołek warzywny (pałki z kurczaka, marchewka, ziemniaki), kompot jabłkowy do popiciaGalaretka wiśniowa ze śmietaną i owocami 
Środa 27.01.2021r. Bal karnawałowyKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, szynką wiejską, jajkiem na twardo, sałatą i pomidorem, bawarka lub herbata miętowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: kotlet schabowy, ziemniaczki, fasolka szparagowa, kompot wieloowocowy do popiciaMandarynki, słomka ptysiowa 
Czwartek 28.01.2021r. Dzień domowego jedzeniaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasta z wędliny, papryką i ogórkiem kiszonym, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: rosołek z makaronem Drugie danie: kurczak w potrawce, ziemniaki z koperkiem, surówka z selera i rodzynkami, kompot śliwkowy do popiciaCiasto domowe – murzynek (wypiek własny), herbata miętowa 
Piątek 29.01.2021r. Rybka na talerzuBułeczki razowe lub kajzerki z nutellą domowej roboty, mleko lub herbata owocowa do popiciaZupa: krem z soczewicy Drugie danie: filet z ryby w cieście naleśnikowym, ziemniaki z koperkiem, surówka z białej kapusty, kompot porzeczkowy do popiciaKoktajl owocowy (banan, gruszka, sok pomarańczowy), pieczywo wassa 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.

JADŁOSPIS  OD 04.01.2021r. DO 15.01.2021r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 04.01.2021r. Bajkowy obiadKanapki na  pieczywie  mieszanym z masełkiem, szynką domową, jajkiem gotowanym i rzodkiewką, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: zaczarowana fasolowa z zieleniną
Drugie danie: naleśniki Shreka z twarogiem, jabłuszko Śnieżki, kompot porzeczkowy do popicia
Kisiel domowy truskawkowy, chrupki kukurydziane 
Wtorek 05.01.2021r. Kuchnia tradycyjnaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z ryby wędzonej i papryką, kawa z mlekiem lub herbata rumiankowa do popicia        Zupa: jarzynowa Drugie danie: bitki wieprzowe w sosie własnym, kasza jęczmienna, ogórek kiszony, kompot wieloowocowy do popicia  Jogurt naturalny z miodem , chrupkie pieczywo 
Środa 06.01.2021r Święto Trzech Króli      —————————–    —————————  ——————– 
Czwartek 07.01.2021r. Początek karnawałuKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata miętowa do popicia  Zupa: krupnik Drugie danie: gulasz jarzynowy z papryką, pieczarkami i ogórkiem, ziemniaki gotowane, kompot wiśniowy do popicia  Chruściki z cukrem pudrem –własnego wypieku, herbata owocowa   
Piątek 08.01.2021r. Rybka na talerzu    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, twarożek śmietankowy z rzodkiewką i papryką, bawarka lub herbata rumiankowa do popicia      Zupa: ogórkowa Drugie danie: filet z ryby w cieście naleśnikowym, surówka z kapusty pekińskiej, ziemniaczki z koperkiem, kompot porzeczkowy do popiciaGruszka, wafelki kakaowe   
Poniedziałek 11.01.2021r. Dzień wegetariański  Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym i pomidorem, kakao lub herbata owocowa do popicia  Zupa: ziemniaczana Drugie danie: leczo z cukinii, marchewki, pomidorów i papryki z białym ryżem, kompot  śliwkowy do popiciaKoktajl  malinowy na kefirze 
Wtorek 12.01.2021r. Dzień pasztecika    Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pasztetem domowym i pomidorem, kawa z mlekiem, lub herbata z cytryną do popicia  Zupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: krokiety z kapustą a’la pasztecik, ogórek zielony, kompot wieloowocowy do popiciaBanan, biszkopty   
Środa 13.01.2021r. Słodki dzieńBułka z masełkiem i miodem, marchewka do chrupania, mleko lub herbata owocowa do popicia  Zupa: pomidorowa z ryżem Drugie danie: gulasz z żołądków, fasolka szparagowa, ziemniaki z koperkiem, kompot truskawkowy do popicia  Drożdżówka z wisienkami– wypiek własny, sok porzeczkowy 
Czwartek 14.01.2021r.  Kolorowy dzieńKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, polędwicą sopocką, rzodkiewką i papryką, kakao lub herbata z miodem do popicia    Zupa: kalafiorowa Drugie danie: gruchające ptaszki na talerzu(gołąbki)w sosie pomidorowym, ziemniaki z koperkiem, kompot jabłkowy do popiciaKoktajl owocowy (banan, jabłko, gruszka, sok pomarańczowy) 
Piątek 15.01.2021r. Smakowity piątekKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, pastą z wędliny i ogórkiem kiszonym, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popicia  Zupa: krem z białych warzyw Drugie danie: ryba po grecku, ziemniaki gotowane, kompot śliwkowy do popiciaJogurt owocowy, jabłko, wafle ryżowe 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę,, Dar Natury ’’.

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów  mogących wystąpić w potrawach znajduje  się u pani intendentki w kancelarii przedszkola.

Jadłospis od 21.12.2020r. do 31.12.2020r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekzmiany
Poniedziałek 21.12.2020r.   Początek zimyCiepłe śniadanko – owsianka, pieczywo mieszane z masełkiem i dżemem truskawkowym, herbata z cytryną i imbirem do popiciaZupa: kapuśniak Drugie danie: placuszki z jabłkiem na słodko i kompot jabłkowy z goździkamiBułeczki z masełkiem, mleko lub herbata rumiankowa do popicia 
Wtorek 22.12.2020r.   Światowy Dzień WodyKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szynką konserwową i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata owocowa do popiciaZupa: krupnik z zieleniną Drugie danie: pałeczki w kociołku warzywnym (pieczone warzywa i ziemniaki) i woda z cytryną i pomarańczą do popiciaKisiel owocowy, chrupki kukurydziane 
Środa 23.12.2020r.Kanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, serem żółtym, papryką i rzodkiewką, kakao lub herbata rumiankowa do popiciaZupa: barszcz biały z makaronem Drugie danie: wieprzowina w ogródku (gulasz mięsno-jarzynowy), z ziemniaczkami z koperkiem i kompot porzeczkowy do popiciaJogurt owocowy, chrupkie pieczywo 
Poniedziałek 28.12.2020r.   Dzień domowego jedzeniaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, szyneczką wiejską i pomidorem, kawa z mlekiem lub herbata z cytryną do popiciaZupa: żurek domowy na wędlinie Drugie danie ryż biały zapiekany z jabłkiem i cynamonem i kompot wieloowocowy do popiciaBudyń czekoladowy 
Wtorek 29.12.2020r.   Dzień witaminKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, a do tego: paluszki serowe oraz sałatka z sałaty, papryki i rzodkiewki, kawa z mlekiem lub herbata miętowa do popiciaZupa: krem z marchewki Drugie danie: kotleciki z ryby w cieście naleśnikowym z ziemniaczkami z koperkiem, surówka z kapusty kiszonej oraz kompot śliwkowy do popiciaZapiekane jabłuszko z cukrem waniliowym, biszkopty 
Środa 30.12.2020r.   Dzień serka wiejskiegoKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem oraz pastą z serka wiejskiego, rzodkiewki i szczypiorku, kakao lub herbata z cytryna do popicia  Zupa: ogórkowa Drugie danie: naleśniki Shreka z twarożkiem, kompot porzeczkowy do popiciaMandarynki, wafelki kakaowe   
Czwartek 31.12.2020r.   Sylwestrowa ucztaKanapki na pieczywie mieszanym z masełkiem, filetem z indyka, sałatą i ogórkiem kiszonym, kakao lub herbata z cytryną do popiciaZupa: pomidorowa Drugie danie: kotlet schabowy z ziemniaczkami z koperkiem oraz surówka z marchewki i jabłuszka, kompot śliwkowy do popiciaGalaretka z malinami i bitą śmietaną 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki

JADŁOSPIS OD 07.12.2020r. DO 18.12.2020r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Poniedziałek 07.12.2020r.   Leniwy poniedziałekKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, sałatą i rzodkiewką, paróweczka na ciepło, bawarka lub herbatka rumiankowa do popiciaZupa: szczawiowa z ziemniaczkami Drugie danie: pierożki leniwe z cynamonem i cukrem, jabłuszko, kompot wieloowocowyRogal z masełkiem, sok porzeczkowy 
Wtorek 08.12.2020r.   Smakowity wtorekKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z jaj ze szczypiorkiem, kawa z mlekiem lub herbatka z miodem i cytryną do popiciaZupa: krem z białych warzyw Drugie danie: kotlet mielony z ziemniaczkami i fasolką szparagową, kompot wiśniowyBruschetty z masłem czosnkowym, serem i ketchupem, herbatka owocowa 
Środa 09.12.2020r.   Włoska kuchniaKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, szynką wiejską, pomidorem i rukolą, kakao lub herbatka miętowa do popiciaZupa: jarzynowa Drugie danie: spaghetti mięsne z sosem bolognese, ogórek kiszony, kompot truskawkowyBudyń waniliowy z malinami 
Czwartek 10.12.2020.   Witaminowe daniaCiepłe śniadanko: płatki owsiane na mleku, pieczywo mieszane z masłem i miodkiem Kubusia Puchatka, herbatka owocowa do popiciaZupa: krem marchewkowy Drugie danie: pieczone pałeczki z kurczaczka z ziemniaczkami i surówką z białej kapusty, kompot śliwkowyKoktajl witaminowy (banan, jabłko, gruszka, sok pomarańczowy) 
Piątek 11.12.2020r.   Dzień chruścikówKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z wędliny i rzodkiewką, kawa z mlekiem lub herbatka rumiankowa do popiciaZupa: żurek domowy Drugie danie: leczo z cukinii, papryki, pomidorów i marchewki z białym ryżem, kompot jabłkowyDomowe chruściki z cukrem pudrem wypiekane w naszej kuchni, herbata miętowa 
Poniedziałek 14.12.2020r.   Dzień domowego ciastaKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, filetem z indyka, sałatą i rzodkiewką, kakao lub herbatka z cytryną do popiciaZupa: klopsikowa Drugie danie: makaron z twarogiem marchewka do pochrupania, kompot porzeczkowyDrożdżówka z wiśniami kruszonką – wypiek własny, sok jabłkowy 
Wtorek 15.12.2020r.Bułeczki z masłem, dżemem brzoskwiniowym lub truskawkowym, marchewka do chrupania, mleko lub herbatka rumiankowa do popiciaZupa: kalafiorowa Drugie danie: strogonow drobiowy z kurczakiem, ziemniaczki z koperkiem, kompot wiśniowyGalaretka ze śmietaną i żurawiną 
Środa 16.12.2020r.   Wigilia w przedszkoluKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, serem żółtym, sałatą i pomidorem, kakao lub herbata z miodkiem i cytryną do popiciaZupa: barszczyk czerwony z makaronem gwiazdeczki Drugie danie: rybka smażona, ziemniaczki, surówka z kiszonej kapusty, kompot śliwkowyMandarynki, świąteczne pierniczki 
Czwartek 17.12.2020r.   Święto czekoladyBułeczki mieszane z nutellą domowej roboty, kalarepka do chrupania, mleko lub herbatka owocowa do popiciaZupa: ufoludków (krem z zielonego groszku) Drugie danie: plaster mięsa na talerzu (schabik duszony) z ziemniaczkami i surówką z kapusty pekińskiej, kompot porzeczkowyCzekoladowy pudding z kaszy manny z orzechami 
Piątek 18.12.2020r.   Dzień wegetariańskiKanapki na pieczywie mieszanym z masłem i pastą twarogową z suszonymi pomidorami i bazylią, bawarka lub herbatka z cytryną do popiciaZupa: pomidorowa z makaronem Drugie danie: placki ziemniaczane na życzenie z lekkim sosem czosnkowym lub cukrem, kompot śliwkowyBanan, biszkopciki 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. Intendentki.

JADŁOSPIS OD 23.11.2020r. DO 04.12.2020r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Poniedziałek 23.11.2020r.Kanapki na pieczywie mieszanym z masłem, filetem drobiowym, jajkiem gotowanym, sałatą i pomidorem, kakao, herbata z miodem i cytrynąBajkowy obiad Zupa: zaczarowana fasolowa z zieleniną; Drugie danie: naleśniki Shreka z twarogiem, jabłuszko Śnieżki, kompot wieloowocowyBułka wrocławska z masłem, marchewka do chrupania, sok porzeczkowy 
Wtorek 24.11.2020r.   Święto KatarzynkiKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, serkiem (różne smaki: ziołowy, ogórkowy, śmietankowy) z rzodkiewką, kakao, herbata rumiankowaZupa: rozgrzewający rosołek z natką pietruszki; Drugie danie: potrawka z kurczaka, marchewka z groszkiem, ziemniaki z koperkiem, kompot śliwkowyCiasto piernikowewypiek własny, herbata owocowa 
Środa 25.11.2020r.   Dzień Pluszowego MisiaPrzysmak misia – kanapki na pieczywie mieszanym z miodem lub dżemem owocowym, mleko, herbata owocowaZupa: jarzynowa; Drugie danie: pieczeń rzymska w sosie własnym, kasza jęczmienna, surówka z ogórka, pory i marchewki, kompot truskawkowyKoktajl owocowo-mleczny (kefir i truskawki), wafle ryżowe 
Czwartek 26.11.2020r.Kanapki na pieczywie mieszanym z masłem, krakowską podsuszaną, sałatą i pomidorem, kawa z mlekiem, herbata miętowaZupa: kalafiorowa; Drugie danie: „gruchające ptaszki na talerzu” (gołąbki) w sosie pomidorowym, ziemniaki z koperkiem, kompot porzeczkowyGruszka, andruty, lemoniada cytrynowo-pomarańczowa 
Piątek 27.11.2020r.Kanapki n pieczywie mieszanym z masłem, pasztetem domowym i ogórkiem kiszonym, kakao, herbata z miodemZupa: pomidorowa z makaronem; Drugie danie: rybka w cieście jak nad morzem, surówka z kiszonej kapusty, ziemniaki puree, kompot wiśniowy      Jogurt naturalny z miodem, chrupkie pieczywo 
Poniedziałek 30.11.2020r.   AndrzejkiKanapki na pieczywie mieszanym z szynką wiejską, rzodkiewką i papryką, kawa z mlekiem, herbata miętowaZupa: barszcz czerwony z makaronem; Drugie danie: lane kluski ziemniaczane z andrzejkowymi życzeniami z duszkowym sosem z twarogu, kompot porzeczkowyDrożdżówka z kruszonką, mleko, herbata owocowa 
Wtorek 01.12.2020r.   Ostatnie kolory jesieniKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z ryby, ogórka, sera i natką pietruszki, kawa z mlekiem, herbata z cytrynąZupa: krupnik z zielenina; Drugie danie: kolorowy kociołek (pierś z kurczaka duszona w warzywach – cukinia, cebula, papryka, dynia, czosnek), ziemniaki, kompot wiśniowyGalaretka owocowa z bitą śmietaną i żurawiną 
Środa 02.12.2020r.   Koniec jesieniKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, polędwicą sopocką, pomidorem, papryka i sałatą, bawarka, herbata rumiankowaZupa: kapuśniak z kiszonej kapusty; Drugie danie: ryż z musem jabłkowym i cynamonem, kompot śliwkowyBudyń czekoladowy 
Czwartek 03.12.2020r.Bułeczki mieszane (kajzerki razowe i graham) z masłem, powidłami naturalnymi, mleko, herbata miętowaZupa: pomarańczowa (krem z dyni); Drugie danie: kotleciki drobiowe panierowane w otrębach, ziemniaki z koperkiem, surówka z kapusty i marchewki, kisiel truskawkowy do popiciaJogurt owocowy, biszkopty, jabłko 
Piątek 04.12.2020r.   Mikołajki w przedszkoluKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, serowe paluszki, sałata, rzodkiewka, papryka, kakao, herbata owocowaZupa: neapolitańska; Drugie danie: z wizytą u Św. Mikołaja – spaghetti z pesto z suszonych pomidorów posypane tartym serem, sałata z ziołami, kompot truskawkowyŚwiąteczne pierniki, mandarynki 

JADŁOSPIS OD 09.11.2020r. DO 20.11.2020r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekzmiany
Poniedziałek 09.11.2020r.   Dzień rogalikaKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, szynką domową, pomidorem i sałatą, kakao, herbata z miodemZupa: jarzynowa Drugie danie: makaron z twarogiem, surówka z marchewki i jabłka, kompot śliwkowyRogaliki z budyniem polane białym lukrem (wypiek własny), herbata rumiankowa 
Wtorek 10.11.2020r.   Dzień biało-czerwonyKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, twarożkiem almette (różne smaki) i rzodkiewką, kawa z mlekiem, herbata z cytrynąZupa: kalafiorowa Drugie danie: schab duszony w sosie czerwonym z ogórkiem i rodzynkami, ziemniaki z koperkiem, kompot truskawkowyCzerwone jabłuszko, wafelek 
Środa 11.11.2020r.  Święto Odzyskania Niepodległości       Dzień wolny  
Czwartek 12.11.2020r.   Ciepły czwartekZupa mleczna – płatki kukurydziane, pieczywo mieszane z masłem, miodem oraz dżemem brzoskwiniowym, herbata rumiankowaZupa: krem z soczewicy Drugie danie: karkówka pieczona w sosie własnym, surówka z kapusty czerwonej, ziemniaki z koperkiem, kompot wieloowocowyKisiel naturalny gruszkowy, andruty 
Piątek 13.11.2020r.   Dzień bezmięsnyKanapki z pieczywa mieszanego z masłem i pastą z jaj ze szczypiorkiem, kawa z mlekiem, bawarkaZupa: pomidorowa Drugie danie: kotleciki z ryby, ziemniaki z koperkiem, surówka z kapusty pekińskiej, kompot jabłkowyJogurt owocowy, chrupkie pieczywo 
Poniedziałek 16.11.2020r.   Smaczny dzionekKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, polędwicą sopocką, kolorową papryką i sałatą, kakao, herbata owocowaZupa: zacierka wiejska Drugie danie: placuszki z jabłuszkiem na słodko, kompot śliwkowyBruschetty z masłem czosnkowym, serem i ketchupem, sok 
Wtorek 17.11.2020r.   Dzień kuchni tradycyjnejKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z wędliny i pomidorem, kawa z mlekiem, herbata z cytrynąZupa: ogórkowa Drugie danie: bitki wieprzowe, kasza jęczmienna, buraczki zasmażane, kompot wiśniowyBudyń waniliowy z malinami 
Środa 18.11.2020r.   Kolorowy dzieńKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, parówki na ciepło, ketchup, sałata, rzodkiewka, bawarka, herbataZupa: żurek domowy Drugie danie: leczo z cukinii, marchewki, pomidorów, papryki z białym ryżem, kompot śliwkowyGalaretka ze śmietaną i owocami 
Czwartek 19.11.2020r.   Dzień smakołykówKajzerka z nutellą własnej produkcji, mleko, bawarka, marchewka do chrupaniaZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: pałki z kurczaka, pieczone ziemniaki, surówka z białej kapusty, kompot porzeczkowyKoktajl witaminowy (Bana, jabłko, gruszka, sok pomarańczowy), słomka ptysiowa 
Piątek 20.11.2020r.   Dzień kiszonych warzywKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, serem żółtym, ogórkiem kiszonym, kawa z mlekiem, herbata miętowaZupa: zacierka wiejska Drugie danie: łazanki z kapustą kiszoną, kompot jabłkowy z goździkamiGruszka, wafle ryżowe, woda z cytryną 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki.

JADŁOSPIS 0D 26.10.2020r. DO 06.11.2020r.

DataŚniadanieObiadPodwieczorekZmiany
Poniedziałek 26.10.2020r.   Dzień dyniKanapki z pieczywa mieszanego z masłem, sałatą i rzodkiewką, parówki na ciepło, ketchup, bawarka, herbata z cytryną i miodemZupa: krem z dyni z keksem z jogurtu naturalnego, Drugie danie: ryż zapiekany z jabłkiem i cynamonem, kompot truskawkowyCiasto marchewkowo- dyniowe (wypiek własny), herbata miętowa 
Wtorek 27.10.2020r.   Dzień ziemniakaKanapki z pieczywa mieszanego z masłem, szynką domową, ogórkiem zielonym i papryką, kakao, herbata rumiankowaZupa: ziemniaczana, Drugie danie: nuggetsy, pieczone ziemniaczki i warzywa (marchewki, brokuł, kalafior), kompot porzeczkowyKasza manna z musem malinowym 
Środa 28.10.2020r.   Dzień czekoladyKajzerka z nutellą własnej produkcji, mleko, herbata owocowa, jabłkoZupa: barszcz biały, Drugie danie: risotto (ryż, mięso wieprzowe z szynki, fasola szparagowa, marchewka, pomidory, cebulka, koncentrat pomidorowy), kompot wieloowocowyBudyń czekoladowy, paluszki z sezamem 
Czwartek 29.10.2020r.   Dzień owsiankiZupa mleczna – owsianka, pieczywo mieszane z masłem, dżemem truskawkowym lub brzoskwiniowym, herbata rumiankowaZupa: rosół z makaronem Drugie danie: kurczak duszony w ziołach prowansalskich, surówka z marchewki i jabłka, ziemniaki z koperkiem, kompot śliwkowyBanan, ciasteczka owsiane własnego wypieku, woda z cytryną 
Piątek 30.10.2020r.   Dzień ryby morskiejKanapki z pieczywa mieszanego z masłem, jajko gotowane, sałata, papryka, kawa z mlekiem, herbata smakowaZupa: ogórkowa Drugie danie: filet z morszczuka w cieście naleśnikowym, surówka z kapusty kiszonej i marchewki, ziemniaki, kompot wiśniowyJogurt naturalny z miodem, chrupkie pieczywo 
Poniedziałek 02.11.2020r.   Kolorowy poniedziałekKanapki z pieczywa mieszanego z masłem, sałatą, schabem pieczonym, papryką i ogórkiem zielonym, kakao, herbata z cytrynąZupa: krupnik z kaszy jęczmiennej z ziemniakami Drugie danie: makaron z pesto bazyliowym, sałatka z pomidorków i ogórków kiszonych, kompot wieloowocowyChałka z masłem, sok porzeczkowy, jabłko 
Wtorek 03.11.2020r.   Dzień kanapkiKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, filetem z indyka, sałatą i pomidorem, herbata z cytryną i miodem, bawarkaZupa: pomidorowa z zieleniną Drugie danie: kotlet mielony, ziemniaki gotowane, mizeria z koperkiem, kompot porzeczkowyBagietka z serem, masłem czosnkowym i ketchupem, sok porzeczkowy 
Środa 04.11.2020r.   Dzień kuchni staropolskiejBułeczki razowe, graham, kajzerki z masłem, twarogiem, powidłami naturalnymi, kawa z mlekiem i herbata malinowaZupa: kapuśniak z kiszonej kapusty Drugie danie: bitki wieprzowe w sosie własnym, kasza jęczmienna na sypko, sałatka z buraczków gotowanych, cebulki i jabłka, kompot śliwkowyCiasteczka domowe, gruszka 
Czwartek 05.11.2020r.   Dzień kolorowych warzywKolorowe kanapki z pieczywa mieszanego z masłem, sałatą, serem salami, rzodkiewka i pomidorem, kakao, herbata rumiankowaZupa: krem z zielonego groszku z grzankami Drugie danie: kolorowy kociołek (piersi z kurczaka duszone w warzywach – cukinia, cebulka, papryka, dynia, czosnek), ziemniaki, kompot z jabłekKisiel truskawkowy naturalny na kompocie truskawkowym, chrupki kukurydziane 
Piątek 06.11.2020r.   Dzień potraw tradycyjnychKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z makreli i ogórkiem kiszonym, bawarka, herbata z imbiremZupa: żurek domowy na wędlinie Drugie danie: kopytka z sosem pomidorowym, surówka z białej kapusty, marchewki i jabłka, kompot wiśniowyDrożdżówka z kruszonką, sok pomarańczowy 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”. W godzinach popołudniowych podajemy kanapki.

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u p. intendentki

JADŁOSPIS OD 12.10.2020r. DO 23.10.2020r.

DATAŚNIADANIEOBIADPODWIECZOREKZMIANY
Poniedziałek 12.10.2020r.Jesienne kanapki – kanapki na pieczywie mieszanym z masłem, filetem z indyka, krakowską podsuszaną, ogórkiem kiszonym, bawarka, herbata owocowaJesienny obiadek – zupa: barszcz ukraiński Drugie danie: pierogi leniwe z cynamonem, winogrono, kompot wiśniowyBułka wrocławska z masłem, sok porzeczkowy
Wtorek 13.10.2020r. Dzień owoców i warzywKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, serem żółtym, sałatą i pomidorem, kakao, herbata z miodemZupa: ogórkowa Drugie danie: kociołek warzywny (pałki z kurczaka, ziemniaki, marchewka i brokuł)Koktajl truskawkowy na kefirze, chrupkie pieczywo 
Środa 14.10.2020r. Włoska środaKanapki na pieczywie mieszanym z serkiem śmietankowym camembert z bazylią, pomidorki, kawa z mlekiem, herbataZupa neapolitańska Drugie danie: spaghetti mięsne z sosem bolognese, kompot truskawkowyBanan, włoskie biszkopty 
Czwartek 15.10.2020r.Rozgrzewające śniadanko – płatki kukurydziane na mleku, kanapki na pieczywie mieszanym z masłem i powidłami , herbata rumiankowaObiad łasucha – zupa: krem z brokułów Drugie danie: kotlet schabowy, ziemniaki z pietruszką, kapusta czerwona gotowana, kompot porzeczkowyKisiel naturalny na jabłku, chrupki kukurydziane 
Piątek 16.10.2020r. Dzień zdrowej żywnościKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, polędwicą drobiową, pomidorem, ogórkiem kiszonym, herbata miętowa  Zupa: kalafiorowa Drugie danie: kotleciki z ryby, ziemniaki gotowane, surówka z kapusty pekińskiej, kompot wieloowocowyJogurt owocowy, słomka ptysiowa 
Poniedziałek 19.10.2020r. Dzień makaronuKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pasta z wędliny z papryką, kawa z mlekiem, herbata z cytrynąZupa szczawiowa jajkiem Drugie danie: makaron ze szpinakiem i serem, marchewka do chrupania, kompot wiśniowyDrożdżówka z owocami (wypiek własny), herbata owocowa 
Wtorek 20.10.2020r. Dzień pasztecikaKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pasztetem domowym, ogórkiem zielonym i pomidorek, kakao, herbata z miodemZupa: barszcz czerwony z makaronem Drugie danie: krokiety z mięsem i kapustą a’la pasztecik, sałata z pomidorkami, kompot porzeczkowyKoktajl owocowy(gruszka, banan, melon, sok pomarańczowy), wafle ryżowe 
Środa 21.10.2020r. Smaki jesieniKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, szynką gotowaną, jajkiem na twardo i rzodkiewką, kawa z mlekiem, herbata owocowaZupa z fasolki szparagowej Drugie danie: leczo z cukinii, pomidorów, papryki, ryż biały, kompot śliwkowyChałka z masłem, sok jabłkowy 
Czwartek 22.10.2020r. Na słodkoBułka kajzerka z masłem i nuttellą (domowej roboty)Zupa pomidorowa Drugie danie: pieczeń rzymska, ziemniaki z koperkiem, surówka z warzyw mieszanych, kompot jabłkowyGalaretka z owocami i bitą śmietaną 
Piątek 23.10.2020r. Jarska ucztaKanapki na pieczywie mieszanym z masłem, pastą z makreli i ogórkiem kiszonym, kawa zbożowa z mlekiem, herbata rumiankowaZupa: krem z soczewicy Drugie danie: placki ziemniaczane z lekkim sosem czosnkowym, kompot truskawkowyJogurt naturalny z musli (płatki owsiane, suszone owoce, rodzynki, orzechy) 

W ciągu dnia do picia oferujemy wodę „Dar natury”.

W godzinach popołudniowych podajemy dzieciom kanapki

Lista alergenów mogących wystąpić w potrawach znajduje się u pani intendentki.