Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

STYCZEŃ 2021r.

Tematy kompleksowy:

 1. ,,Skarby z ziemi’’
 2. ,,Babcia i Dziadek’’

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań prostych i złożonych.
 3. Poznanie skarbów ziemi – węgiel, miedź, złoto, sól, kreda
 4. .Poznanie występujących związków w rodzinie – babcia, dziadek, wnuk, wnuczka, mama mojej mamy to moja babcia itd.
 5. Poznanie wartości jaką jest rodzina
 6.  Sprawianie radości innym poprzez przygotowanie upominków i inscenizacji
 7. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania, rysowania kredą, węglem, wydzierania, wycinania nożyczkami, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 8. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 9. Klasyfikowanie obrazków ze względu na kryterium – imię, kolor, zwierze
 10. Stałość pojęcia liczby, porównywanie liczebności – wymiana jednego produktu za inne, ustalanie ‘’ceny’’ towaru
 11. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 12. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa  ,,Skarby z ziemi’’ – poznanie niektórych zasobów ziemi oraz poznanie sposobów wykorzystywania przez człowieka bogactw naturalnych

Czas realizacji: 04.01 – 15.01.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
NABYWANIE WIEDZYPoznanie zawodu górnika. Poznanie niektórych naturalnych zasobów ziemi: węgiel, sól, kamienie szlachetne. Poznanie sposobów wykorzystania przez człowieka bogactw  naturalnych  
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki, ilustrowanie treści za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce, rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, rysowania, wycinania i malowania. Klasyfikowanie obrazków i uzasadnianie wg jakiego kryterium
BUDOWANIE POSTAWBudowanie postawy szacunku do wykonywanych zawodów. Wdrażanie do dbania o naszą planetę

Temat kompleksowy: „Dla Babci i Dziadka”

  realizacja: od 18.01.2021r – 29.01.2021r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZY– zapoznanie z rolą w rodzinie różnych jej członków – wskazanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny – dostrzeganie zmian w wyglądzie człowieka w miarę upływu czasu
      KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– nazywanie członków swojej rodziny z uwzględnieniem stopnia   pokrewieństwa – układanie historyjki obrazkowej według kolejności wydarzeń – klasyfikowanie obrazków zgodnie z przeznaczeniem: dla babci, dla   dziadka – układanie w całość pociętego na 5 części obrazka – aktywny udział w uroczystości przedszkolnej dla bliskich – recytowanie z pamięci wierszy i rymowanek z modulacją głosu   stosownie do przekazywanych treści – zapamiętanie tekstu piosenek i ilustrowanie ich treści ruchem – przygotowanie upominków dla bliskich – rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, rysowania i   malowania
BUDOWANIE POSTAW– budowanie więzi emocjonalnej z rodziną – doświadczanie radości z przygotowania niespodzianek i uroczystości    dla babć i dziadków  

GRUDZIEŃ

Tematy kompleksowy:

 1. ,,Teatr i kino’’
 2. ,,Święta Bożego Narodzenia’’

Zadania:

 1. Wyrażanie siebie, swoich uczyć i przeżyć w formie wypowiedzi ustnej.
 2. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań prostych i złożonych.
 3. Poznanie miejsca użyteczności publicznej- kino, teatr.
 4. Przybliżenie zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia: ubieranie choinki, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie stołu wigilijnego, składanie życzeń świątecznych.
 5.  Budzenie zainteresowań tradycjami rodzinnymi, związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.
 6.  Sprawianie radości innym poprzez przygotowanie upominków i inscenizacji
 7. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania, rysowania kredą, węglem, wydzierania, wycinania nożyczkami, konstruowania z różnorodnych materiałów z zachowaniem zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy.
 8. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewania piosenek.
 9. Kształtowanie umiejętności przeliczania na palcach i innych zbiorach zastępczych
 10. Dodawanie i odejmowanie na palcach i innych zbiorach zastępczych w zakresie do 10
 11. Stwarzanie sytuacji sprzyjających osłuchaniu się językiem angielskim.
 12. Wykorzystanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Tematyka kompleksowa: ,,Teatr i kino’’ – poznanie miejsc użyteczności publicznej, poznanie pracowników tych miejsc, poznanie i przestrzeganie zasad zachowania się w miejscach publicznych

Czas realizacji: 30.11 – 11.12.2020

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYPoznanie miejsca użyteczności publicznej – teatr
Poznanie miejsca użyteczności publicznej – kino
Dowiedzenie się, kto pracuje w teatrze, a kto w kinie
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza, ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu, reagowanie na przerwę w muzyce
Kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek oraz ich tworzenia -Kształtowanie umiejętności przeliczania na palcach i innych zbiorach zastępczych
    BUDOWANIE POSTAWPrzestrzeganie zasad ustalonych podczas tworzenia Kodeksu Przedszkolaka -Okazywanie szacunku względem miejsc użytku publicznego
Poznanie zasad zachowania w miejscach użytku publicznego

Tematyka kompleksowa ,,Święta Bożego Narodzenia’’ – pielęgnowanie rodzinnych tradycji, przygotowanie występu grupowego

Czas realizacji: 14.12 -18.12. 2020

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
    NABYWANIE WIEDZYPoznanie tradycji Bożonarodzeniowych Poznanie nowych słów w j. angielskim
Poznanie innych określeń na Świętego Mikołaja (Gwiazdor, Dziadek Mróz)
    KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCIZapamiętywanie tekstu piosenek, wcielenie się w rolę, wykorzystanie rekwizytów do przedstawienia
Kształtowanie umiejętności planowania prac plastycznych  oraz poprawnego korzystania i przyborów plastycznych
Dodawanie i odejmowanie elementów w zakresie do 10
    BUDOWANIE POSTAWWdrażanie do pielęgnowania tradycji rodzinnych
Sprawianie przyjemności bliskim poprzez składanie życzeń, przygotowania upominków i przedstawienia
Przestrzeganie norm grupowych

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

 1. „ Kujawy – mój region”
 2. „ Jak ludzie i zwierzęta szykują się do zimy”

Zadania:

– rozwijanie szacunku i przywiązania do własnego regionu

– rozbudzanie zainteresowania historią i kulturą regionu

– budzenie szacunku do symboli narodowych

– poznawanie zmian i zjawisk zachodzących w przyrodzie przed zimą

– poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy

– rozpoznawanie zależności między pogodą a sposobem ubierania się

– nabywanie umiejętności posługiwania się symbolami podczas okresowego

prowadzenia kalendarza pogody

– dostarczanie pozytywnych wzorców zachowań poprzez literaturę dziecięcą

– doskonalenie umiejętności odwzorowywania zauważonej regularności w innej

formie

– przeliczanie elementów wyodrębnionego zbioru w zakresie 5

– nabywanie umiejętności wyodrębniania głoski w nagłosie i wygłosie wyrazu

– rozwijanie sprawności manualnej przez rysowanie, malowanie, lepienie,

kreślenie po śladzie

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: „Kujawy – mój region”

realizacja: od 2.11.2020r – 13.11.2020r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI


NABYWANIE WIEDZY

– zapoznanie z nazwą regionu, w którym mieszka dziecko – zapoznanie z nazwami głównych miast regionu – poznanie niektórych dawnych zabaw dziecięcych z regionu Kujaw – stwarzanie okazji do kontaktu z wytworami kultury i sztuki ludowej – utrwalenie nazw pór roku i dni tygodniaKSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

– posługiwanie się nazwą swojego regionu w wypowiedziach – odróżnianie charakterystycznych wzorów haftu kujawskiego – rozpoznawanie odświętnego stroju kujawskiego – odtwarzanie prostych figur tanecznych kujawiaka – zapamiętanie tekstu piosenek i wiersza, ilustrowanie ich treści ruchem – rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, rysowania, wycinania i malowania – odczytywanie globalne wyrazów w powiązaniu z obrazkiem – wyodrębnianie głosek w prostych trzygłoskowych wyrazach – wskazywanie charakterystycznych cech dla poszczególnych pór roku
BUDOWANIE POSTAW
– budowanie poczucia przynależności do określonej społeczności, regionu – kształtowanie szacunku dla symboli narodowych – rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wykonanie przydzielonego zadania

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

Temat kompleksowy: „ Jak ludzie i zwierzęta szykują się do zimy”

realizacja: od 16.11.2020r. – 27.11.2020r.

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI


NABYWANIE WIEDZY

– zapoznanie z charakterystycznymi dla jesieni zjawiskami pogodowymi – rozumienie konieczności właściwego przygotowania się do zimy ludzi i zwierząt – dostrzeganie zmian w zachowaniu zwierząt przygotowujących się do zimy – nazywanie niektórych zwierząt leśnych i ich „domów”KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

– wyodrębnianie pozytywnych i negatywnych bohaterów bajek i opowiadań – układanie dłuższych zdań na podany temat – porównywanie długości zdań na podstawie modelu zdań z klocków – przeliczanie elementów wyodrębnionego zbioru – określanie tempa i nastroju wysłuchanej muzyki – interpretowanie muzyki za pomocą form ruchowych – rozwijanie sprawności manualnej w trakcie kreślenia po śladzie – nabieranie wprawy w posługiwaniu się nożem i widelcem
BUDOWANIE POSTAW– rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych – współdziałanie w grupie w celu osiągnięcia wspólnego celu – dbanie o porządek w miejscu pracy i zabawy

Zima przyjdzie jutro”

wiersz Agnieszka Galica


Kraczą zachrypnięte wrony,

Wszędzie zimni, mokro, smutno,
Jesień, jesień już odchodzi,
Zima przyjdzie jutro

Myszka w norce się schowała
Mama Smaży konfitury,
Już bociany odleciały,
Płyną szare chmury.

Niedźwiedź do snu się układa,
Ślimak w muszli schował różki,
Przedszkolaki wysypują,
Dla ptaków okruszki.

Rodzinka pór roku”

wiersz K. Bożek – Głowik

.1.Cztery pory ma rok cały.Każda inna oczywiście.Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,lato w słońcu, jesień w liściach.2.Wiosna, lato, jesień, zima,cztery pory rok nasz ma.Każda inne zna zabawy,każda w co innego gra.3. Wiosna lubi rower, piłkę,lato łódki i kajaki.Jesień rolki, hulajnogi,zima narty, łyżwy, sanki.4. Wiosna stawia babki z piasku,lato kąpie się w basenie,jesień spaceruje w lesie,zima śnieg w bałwanka zmienia.

Ojczyzna”

wiersz Włodzimierz Domeradzki

Wszystko dokoła:
dom i przedszkole,
fabryczne dymy,
żelazna kolej…


Kwiaty przy oknie,
klon koło bramy,
słoneczny uśmiech
kochanej mamy…


I las, co cieniem
dzieci zaprasza-
wszystko to Polska,
Ojczyzna nasza!

Jesienny Kujawiaczek”

piosenka

Jesienny kujawiaczek
na skakance z wiatru skacze,
płaszczyk ma w deszczowych kropkach,
daj mu uśmiech, gdy go spotkasz!

Ref. Kujawiak, kujawiaczek
la, la, la la, la,
la, la, la la, la.
Kujawiak, kujawiaczek
m – m – m…

Jesienny kujawiaczek
z rudych liści ma kubraczek,
czasem gwiżdże, czasem dzwoni,
bukiet wrzosów trzyma w dłoni.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek…

Jesienny kujawiaczek
czasem w deszczu cicho płacze,
nieraz śmieje się do słońca
i orzechy z drzewa strąca.

Ref. Kujawiak, kujawiaczek…

Komentowanie niedostępne.