Nauczycielki: Bożena Żółtko i Żaneta Nieckarz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

STYCZEŃ 2022r.

Tematy kompleksowe:

1. Pada śnieg, pada śnieg wszędzie jest już biało

2. Młodsi i starsi

3. W Karnawale bal nad bale

Zadania:

-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą

-Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: opady śniegu, szron, zawieje śnieżne, mróz

-Poznanie sposobów dbania o zdrowie zimą

-Rozpoznawanie i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętów potrzebnych do ich uprawiania;

-Poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych;

-Układanie historyjek obrazkowych i formułowanie dłuższych wypowiedzi na ich podstawie

-Rozumienie związków przyczynowo – skutkowych

-Uczestniczenie w zabawach muzyczno –  ruchowych, odzwierciedlanie ruchem treść piosenki,  

-Liczenie dołożonych i zabranych obiektów

-Rozwijanie kreatywności przez stwarzanie okazji do samodzielnej inwencji twórczej w formie plastycznej, językowej

-Poznanie genealogii rodzinnej(stworzenie prostego drzewa genealogicznego)

-Kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła wobec babci i dziadka

-Zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce,

-Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu

Tematyka kompleksowa: Pada śnieg, pada śnieg wszędzie jest już biało – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą, poznanie sposobów dbania o zdrowie zimą ,poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych

Czas realizacji: 03.01.2022- 14.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie zimą
-poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy: opady śniegu, szron, zawieje śnieżne, mróz
-poznanie sposobów dbania o zdrowie zimą
-rozpoznawanie i nazywanie wybranych sportów zimowych oraz sprzętów potrzebnych do ich uprawiania;
-poznanie zasad bezpiecznych zabaw zimowych
-poznanie nowych słów w języku angielskim: Winter- Zima, ice- lód, snow- śnieg, snowflake- płatek śniegu, cold- zimno
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
-nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących zimą: pada śnieg, śnieg z deszczem, wieje silny wiatr, jest mróz
-określanie, kiedy pada śnieg (gdy jest mróz i temperatura spada poniżej zera stopni)
-dostrzeganie, jak powstaje szron i na czym się osadza (drzewa, krzewy, trawa, szyby samochodów)
-wskazywanie zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie;
-wymienianie sportów i zabaw zimowych
-dokonywanie właściwej oceny zachowań na podstawie ilustracji;
-odróżnianie bezpiecznych od niebezpiecznych miejsc do zabaw zimowych
-wskazywanie w jaki sposób dbać o zdrowie, aby uniknąć choroby
-liczenie dokładając i zabierając elementy
-ocenianie zachowań bohaterów inscenizacji
-rozumienie związków przyczynowo – skutkowych
-uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych, odzwierciedlanie ruchem treść piosenki
-aktywizowanie się społecznie przez współdziałanie
BUDOWANIE POSTAW

-uświadomi sobie jak ważna jest konieczność dbania o zdrowie
-pozna rolę właściwego odżywiania dla zdrowia
-wyjaśnić potrzebę aktywnego wypoczynku zimą, jako źródła zdrowia
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
03.01 Poniedziałek
Wycieczka w okolicy przedszkola „Zimowe widoki”
04.01 Wtorek

Rozmowa na podstawie ilustracji „Zimowe niebezpieczeństwa”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
05.01 Środa


Collage- „Zimowy krajobraz”

Osłuchanie z piosenką „Tupu, tup po śniegu”
06.01 Czwartek

Święto Trzech Król
07.01 Piątek

Zabawa matematyczna Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie „Śniegowe kule”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
10.01 Poniedziałek

Opowiadanie nauczycielki inscenizowane teatrzykiem cieni „Jak dbać o zdrowie zimą?”

Instrumentacja piosenki „Tupu, tup po śniegu”
11.01 Wtorek


Opowiadanie dzieci na podstawie historyjki obrazkowej „Jak zmienia się pogoda?”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
12.01 ŚrodaWycinanie- „Bałwan”

Zabawa inscenizowana do piosenki „Tupu, tup po śniegu”
13.01 CzwartekZabawa dydaktyczna „Mapa skojarzeniowa- Zima”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą naśladowczą
14.01 PiątekZabawa matematyczna Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie „Białe kostki”

Malowanie palcami „Płatki śniegu” Rytmiczne rysowanie kreski –edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej

Tematyka kompleksowa: Młodsi i starsi- rozbudzanie zaciekawienia życiem przodków, poznanie genealogii rodzinnej, omówienie zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem, kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła, kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

Czas realizacji: 17.01.2022- 21.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY
-rozbudzanie zaciekawienia życiem przodków,
-poznanie genealogii rodzinnej
-omówienie zabaw i sposobów spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem
-poznanie nowych słów w języku angielskim: mother- mama, father- tata, dougher- córka, son-syn
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
-określanie stopnia pokrewieństwa (mama/tata, ciocia/wujek, babcia/dziadek, siostra/brat, kuzyn/kuzynka) -konstruowanie drzewa genealogicznego
-formułowanie wypowiedzi o swoich krewnych
-używanie określeń opisujących cechy członków rodziny
-rozpoznawanie i docenianie wartości rodzinnych tj szacunek, miłość, odpowiedzialność, tolerancja
-rozwijanie aktywności poznawczej w zakresie form spędzania wolnego czasu z babcią i dziadkiem
-wyzwalanie swobody, naturalnej ekspresji w toku myślowym
-kształtowanie pozytywnej postawy wobec własnych dziadków
-wskazywanie sposobów okazywania wdzięczności za możliwość spędzania wolnego czasu z najbliższymi
-używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
-rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmianę tempa, dynamikę i wysokość oraz barwę dźwięku
-tworzenie upominków dla babci i dziadka, jako wyraz okazywanej miłości, wdzięczności
BUDOWANIE POSTAW

-kształtowanie postawy szacunku, miłości, ciepła
-kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
17.01 PoniedziałekRozmowa połączona z działaniem- „Drzewo genealogiczne”

Osłuchanie z piosenką „Pytania do babci i dziadka”
18.01 WtorekOpowiadanie dzieci „Fabryka pomysłów-co lubię robić z babcią i dziadkiem?”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
19.01 ŚrodaCollage- „Serce dla babci i dziadka”

Instrumentacja piosenki pt. „Pytania do babci i dziadka”
20.01 CzwartekOsłuchanie z wierszem „Kocham babcię i dziadka” B. Forma

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
21.01 PiątekZabawa matematyczna Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie „Znikające śnieżynki”

Rysowanie pastelami „Laurka dla babci i dziadka”

Tematyka kompleksowa: W karnawale bal nad bale –zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce, wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu.

Czas realizacji: 24.01.2022- 28.01.2022

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY
-poznanie tradycji związanych z obchodami karnawału w Polsce
-poznanie nowych słów w języku angielskim: carnival-karnawał, celebrate- świętować, donut- pączek, dance-tańczyć, sing- spiewać
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI
-poznanie tradycji karnawałowych (np. w Tłusty Czwartek spożywanie pączków, chruścików)
-rozumienie, że karnawał to czas świętowania
-wymienianie co można robić podczas karnawału(organizować kuligi, kolędować, organizować bale przebierańców, tańczyć)
-uświadomienie sobie kiedy rozpoczyna się karnawał, gdzie ludzie bawią się i tańczą w trakcie karnawału -wymienianie elementów karnawałowego przebrania np. maski, pióra, kokardki, muszki, kapelusze
-poprawne używanie w mowie spójników łącznych
-dokładanie ilości elementów po jednym, dwa i odejmowanie po jednym, dwa
-tworzenie elementu karnawałowego przebrania, zaproszenia na bal
-rozwijanie kreatywności twórczej w formie plastycznej
-dostosowywanie ruchów do zmiany tempa i dynamiki
-odzwierciedlanie emocji i przeżyć w improwizacji ruchowej
BUDOWANIE POSTAW

-wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu
Data realizacjiSytuacja edukacyjna
24.01 PoniedziałekRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Karnawałowe tradycje”

Zabawy muzyczno- ruchowe do muzyki poważnej Beethoven „Moonlight”
25.01 WtorekOpowiadanie nauczycielki na podstawie ilustracji „Kolorowe kreacje karnawałowe”

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
26.01 ŚrodaWycinanie- „Zaproszenie na bal”

Zabawa rytmiczno- ruchowa do piosenki „Pytania do babci i dziadka”
27.01 CzwartekOpowiadanie dzieci na podstawie historyjki obrazkowej „Zabawa karnawałowa” Cz. Janczarskiego

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
28.01 PiątekZabawa matematyczna Dodawanie i odejmowanie, rozdzielanie „Kukiełkowe przedstawienie”

Wycinanie „Maska karnawałowa”

Piosenka „Tupu ,tup po śniegu”

1.Przyszła zima biała

Śniegiem posypała

Zamroziła wodę

Staw przykryła lodem

Ref:Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka

Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka/x2

2.Kraczą głośno wrony kra kra

Marzną nam ogony kra kra

Mamy pusto w brzuszku

Dajcie nam okruszków

Ref. Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka

Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka/x2

3.Ciepłe rękawiczki

I wełniany szalik

Białej mroźnej zimy

Nie boję się wcale

Ref. Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka

Tupu tup po śniegu

Dzyń dzyń na sankach

Skrzypu skrzyp na mrozie

Lepimy bałwanka/ x2

Wiersz „Kocham Babcię i Dziadka” B. Forma

Kocham mocno babcię, dziadzia –

to nie żarty, moi mili,

dzisiaj im życzenia składam,

by sto latek jeszcze żyli.

Kiedy smutek mnie ogarnia

i wszystkiego mam już dosyć,

wtedy dziadziu mnie przytuli,

o to go nie trzeba prosić.

Gdy pomyślę o łakociach,

wtedy babcia coś upiecze.

Muszę przyznać, te wypieki

są najlepsze na świecie.

Babcia z dziadziem w wolnych chwilach

przekazują wciąż wytrwale

swym kochanym wnukom, wnuczkom

rad życiowych całą gamę.

Piosenka „Pytania do babci i dziadka

1.Babciu powiedz jaka byłaś w swoich szkolnych latach

Czy wolałaś w szkole siedzieć czy na dworze ganiać

Czego bałaś się naprawdę, z czego się cieszyłaś

Czy lubiłaś śpiewać, tańczyć, czy cichutka byłaś

Czy dostałaś kiedyś lalkę, albo może misie

Czy wolałaś czekoladę, landrynki czy ptysie

Gdzie jeździłaś na wakacje, z kim się przyjaźniłaś

I czy można cofnąć czas by zobaczyć jaka byłaś?

Ref. Super by było tak wyczarować

By z małą babcią pospacerować

I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem

Na koniec świata iść górskim szlakiem

2.Dziadku przyznaj się czy dzieckiem raczej grzecznym byłeś

Procą, łukiem czy pukawką w lesie się bawiłeś

Czy zrywałeś kiedyś jabłka w sadzie od sąsiada

Czy biegałeś po kałużach, kiedy deszcz napadał

Czy ciągnąłeś za warkocze swoje koleżanki

Czy to prawda, że z tornistra robiło się sanki

A czy w Indian i kowbojów bawić się lubiłeś

I czy można cofnąć czas, by zobaczyć jaki byłeś?

Ref. Super by było tak wyczarować

By z małą babcią pospacerować

I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem

Na koniec świata iść górskim szlakiem/ x2

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię

Super by było tak wyczarować

By z małą babcią pospacerować

I z dziadkiem naszym, małym chłopakiem

Na koniec świata iść górskim szlakiem

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię

Babciu, kocham Cię

Dziadku, kocham Cię


GRUDZIEŃ 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Czyste powietrze wokół nas
 2. Poznajemy zawód krawcowej
 3. „Boże Narodzenie” – metoda storyline

  Zadania:

 1. Uczestniczy w programie antynikotynowym „Czyste powietrze wokół nas” –   wskazanie różnych źródeł dymu, określenie przyczyn wydobywania się dymów, poszerzanie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 2. Poznanie sposobów dbania  o zdrowie
 3. Poznanie zawodu krawcowej
 4. Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 5. Doświadczanie radości w sprawianiu przyjemności bliskim przez przygotowanie upominków
 6. Poznawanie znaczenia wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych;
 7. Doskonalenie mowy w zakresie poprawności budowania zdań  prostych i używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
 8. Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
 9. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce  oraz śpiewanie piosenek
 10. Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijania myślenia przyczynowo- skutkowego
 11. Rozwijanie umiejętności liczenia obiektów

Temat kompleksowy: „Czyste powietrze wokół nas”

Czas realizacji: od 29.11.2021r. do 03.12.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie różnych źródeł dymu
poznanie skutków palenia papierosów
poznanie sposobów dbania o zdrowie                 
Kształtowanie umiejętnościkształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
kształtowanie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których ludzie palą papierosy
usystematyzowanie wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego
kształtowanie poczucia rytmu
przeliczanie obiektów
zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika, gdyż określa on także liczbę przeliczonych elementów
rozumienie znaczenia znaczka: „ Zakaz Palenia”  
rozumienie, że informacje można przedstawić w formie symbolicznego zapisu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, malowania, wydzierania
Budowanie postawwyrabianie poczucia odpowiedzialności za  swoje zdrowie
radzenie sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy
zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego  
Poniedziałek 29.11.2021r. Wycieczka po najbliższej okolicy – „Dymy wokół nas”    
Wtorek 30.11.2021r.Opowiadanie nauczycielki z wykorzystaniem ilustracji – Co i dlaczego dymi?        
Zestaw zabaw ruchowych m. naśladowczą
Środa 01.12.2021r.              Osłuchanie z piosenki  – „Piosenka o Dinku”    
Wydzieranka z  papieru – „Mały Dinek”  
Czwartek 02.12.2021r.  (Liczenie) – zabawa matematyczna  – „Rodzina dinków”      
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki – „Piosenka o Dinku”
Piątek 03.12.2021r.  Rozmowa na podstawie serii obrazków –  „Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?”        
Malowanie farbami – „NIE PAL PRZY MNIE”  

Temat kompleksowy: Poznajemy zawód krawcowej

Czas realizacji: od 06.12.2021r. do 10.12.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypozna pracę krawcowej
pozna urządzenia i przybory potrzebne do wykonywania  zawodu krawcowej: igła, nitka, nożyczki, guziki, miara krawiecka, naparstek, szablon, materiał, maszyna do szycia    
Kształtowanie umiejętności używanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi 
zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
przeliczanie obiektów i pokazywanie na zbiorach zastępczych np.: na palcach
podejmowanie zabaw tematycznych
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania, malowania farbami 
odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwyrabianie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów
    Poniedziałek 06.12.2021r  Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „ Wizyta w pracowni krawieckiej”    
Zestaw zabaw ruchowych m naśladowczą
Wtorek 07.12.2021r. Rozmowa w oparciu o utwór „Dwa rękawy” L. J. Kerna połączona z utworzeniem kącika krawieckiego      Zabawa ilustracyjna do piosenki – „Piosenka o Dinku”  
  Środa 08.12.2021rInstrumentacja  piosenki –„Piosenka o Dinku”-    
 Rysowanie pastelami – Projektanci mody”
Czwartek 09.12.2021r.  Liczenie – zabawa matematyczna – Guziki”          
Zestaw zabaw ruchowych m naśladowczą
  Piątek 10.12.2021r.  Historyjka obrazkowa  – „Od niteczki do bluzeczki”        
Drukowanie stemplem – „Wzór materiału”

Temat kompleksowy: „Boże Narodzenie  – storyline”

Czas realizacji: od 13.12.2021r. do 23.12.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi               
poznanie nazw i wyglądu potraw przygotowywanych podczas świąt
pozna nowe słowa w języku angielskim –  christmas, Merry Christmas, Santa Claus
Kształtowanie umiejętnościużywanie poprawnych form fleksyjnych podczas wypowiedzi
kształtowanie umiejętności liczenia obiektów 
zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
kształtowanie pamięci przez powtarzanie fragmentów piosenek
osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Christmas, Merry Christmas, Santa Claus kształcenie poczucia rytmu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie wydzierania i wycinania  
Budowanie postawzachęcenie do pomagania domownikom w przygotowaniach do świąt
wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną

Epizod 1 ,,Nadchodzą święta” (13.12.21)

Witajcie dzieci! Jestem Elfik i od czasu do czasu pomagam Świętemu Mikołajowi pakować prezenty. Widziałem przez okno jak dekorujecie choinkę, zastanawiam się czy wiecie jakie Święta się zbliżają i jak się do nich przygotować?

Pytania kluczowe:

 1. Jakie święta się zbliżają?
 2. Jakie są tradycje świąteczne?
 3. Kiedy rozpoczyna się kolacja wigilijna?
 4. Jak nazywają się potrawy znajdujące się na stole wigilijnym?

Proponowane aktywności:

1. Rozmowa na podstawie utworu „Gwiazdka” – S. Grabowskiego i M. Nejmana – pozna tradycje związane z obchodzeniem świąt Bożego Narodzenia, dowie się, kiedy rozpoczyna się kolacja wigilijna, nazwie potrawy znajdujące się na stole wigilijnym: kapusta z grochem, barszczyk z uszkami, ryby, pierogi z kapustą, pozna słowa w języku angielskim – ( santa claus, christmas tree, reindeer, presents)

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej ,,Wyprawa po choinkę” starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia, stosuje się do reguł ustalonych w zabawie, kształtuje właściwą reakcję na gest i ruch.

Epizod 2 ,,Choinka” (14.12.21)

Brawo! Udało Wam się odgadnąć, jakie święta się zbliżają. W nagrodę zostawiłem Wam pod choinką małą niespodziankę. Szybciutko zajrzyjcie co tam jest! Mam nadzieje, że się Wam spodoba i przygotujecie  w grupach świąteczną choinkę.

Pytania kluczowe

 1. Jak wygląda świąteczne choinka?
 2. Dlaczego ubieramy choinkę?
 3. Jakie ozdoby można zrobić na choinkę?

Proponowane aktywności

 1. Collage – praca na dużym arkuszu w grupkach ,,Choinka” – maluje choinkę farbami plakatowymi na dużych arkuszach papieru, przyklei ozdoby np.: bombki, aniołki, łańcuchy na choinkę itp…, zadba o porządek w miejscu pracy, prawidłowo wykona podstawowe czynności podczas mycia rąk i zachowa ich kolejność.
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej ,,Wyprawa po choinkę” – starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia, stosuje się do reguł ustalonych w zabawie, sprawnie reaguje na polecenia nauczyciela.

Epizod 3  „Zabawki na choinkę” (15.12.21)

Wasze pracę tak mi się spodobały, że pokazałem je Świętemu  Mikołajowi, powiedział mi w tajemnicy, że zrobi sobie wystawę z Waszych prac, żeby wszyscy pomocnicy mogli je oglądać. Dzisiaj chciałem policzyć zabawki na choince. Ile jest aniołków, ile pajacyków a ile gwiazdek no i się pomyliłem. Pomożecie mi policzyć zabawki. Do dzieła Zające!

Pytania kluczowe

 1. Co Mikołaj zrobi z naszymi pracami?
 2. Co to są figury liczbowe?
 3. Do czego służą figury liczbowe?

Proponowane aktywności

1. Zabawa matematyczna (Liczenie). ,, Zabawki na choinkę”- dowie się, że figury liczbowe to konkretne obrazy liczb stworzone za pomocą zbioru znaków, najczęściej kropek, w stałym układzie, stosuje figury liczbowe dla oznaczenia ilości, poda poprawnie liczbę liczonych elementów,

2.Osłuchanie z piosenką „Drogi Mikołaju” – pozna słowa i melodię nowej piosenki, , określi charakter piosenki: wesoła smutna, zaśpiewa refren piosenki, maszeruje po obwodzie koła w rytm piosenki.

Epizod 4 ,,Kim był święty Mikołaj” (16.12.21)

Wraz z Elfami przygotowujemy prezenty dla wszystkich dzieci. A wiecie dlaczego? Święta to taki czas, kiedy sprawiamy radość innym. Czy wiecie kim był święty Mikołaj? A kto pomaga Mikołajowi rozwozić prezenty? Mało brakowało a dzieci w święta byłyby smutne, bo Mikołaj zapomniał o prezentach dla reniferów. Posłuchajcie jak to było?

Pytania kluczowe:

 1. Kim był święty Mikołaj?
 2. Czego nie zobaczył Mikołaj, gdy wyszedł przed swój dom?
 3. Dlaczego renifery się zbuntowały?
 4. Co renifery chciały dostać?
 5. Dlaczego w święta Mikołaj rozdaje prezenty?
 6. W jaki sposób możemy komunikować się z Mikołajem w sprawie świątecznych upominków?

Proponowane aktywności

 1. 1 Rozmowa na podstawie utworu „Bunt reniferów” – pozna postać biskupa Mikołaja, odpowie na pytania nauczycielki, dostrzeże potrzeby i pragnienia innych, okaże radość z otrzymywania i dawania prezentów, powie dlaczego dzieci piszą listy do Mikołaja, napisze list do Mikołaja.  
 2. Zabawa ruchowa do piosenki Drogi Mikołaju” – poprawnie reaguje na zmiany tempa dynamiki i wysokości dźwięków, umiejętnie łączy ruch z muzyką,

Epizod 5 ,,Świąteczna orkiestra” (17.12.21)

Kochane dzieci! Renifery i pomocnicy świętego Mikołaja wybierają się na przyjęcie świąteczne do Mikołaja i zaprosili mnie. Ale mam wielki kłopot, bo nie znam żadnej piosenki o Mikołaju, a muszę zaśpiewać i zagrać na instrumencie wykonanym z korali i dzwonków. Czy pomożecie mi wykonać taki instrument?

Pytania kluczowe

 1. Co to są janczary?
 2. Jaki dźwięk wydają janczary?
 3. W jaki sposób zrobimy janczary?

1..Konstruowanie instrumentu – „Janczary” – wykona janczary wykorzystując drewniane korale i dzwoneczki, naprzemiennie nawlecze na sznurek korale owinięte  folią aluminiową i  dzwoneczki, zadba o porządek w miejscu pracy.

2.Instrumentacja piosenki „Drogi Mikołaju” – podejmie próbę instrumentacji fragmentu piosenki za pomocą wykonanego instrumentu, zagra zgodnie z rytmem piosenki.

Epizod 6 „Co to jest tradycja” (20.12.21)

Kochane dzieci! Dzisiaj święty Mikołaj zapytał mnie – Co to jest tradycja? A ja mu odpowiedziałem, że tradycja świąteczna to ubieranie choinki w bombki i inne ozdoby kupowane w sklepie. Mikołaj zaproponował mi, żebym wybrał się razem z Wami do Muzeum Etnograficznego i tam poznał tradycje kujawskie.

Pytania kluczowe:

 1. Jaj wyglądały dawne zwyczaje i tradycje świąteczne regionu kujawskiego?
 2. Jak wyglądają wytwory sztuki ludowej związane ze świątecznym wystrojem chaty?
 3. Dlaczego pod obrus wkładamy sianko?
 4. Co oznacza zwyczaj zostawiania nakrycia dla niespodziewanego gościa?
 5. Co to jest tradycja?

Proponowane aktywności:

 1. Wycieczka do Muzeum Etnograficznego – „Tradycje kujawskie” – pozna dawne zwyczaje  i tradycje kujaw, pozna wytwory sztuki ludowej związane ze świątecznym wystrojem chaty, dowie się, że dawniej na choince w wieczór wigilijny zapalano świeczki, a nie lampki elektryczne, zrozumie, że tradycje i zwyczaje przechodzą z pokolenia na pokolenie, czyli rodzice i dziadkowie przekazują je swoim dzieciom i wnukom.

Epizod 7 „Wigilijny wieczór” (21.12.21)

Witajcie kochane Zające! Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj posłuchamy wiersza, ale ja chciałbym posłuchać jakie są Wasze doświadczenia związane z Wigilią. Podzielcie się swoimi przeżyciami.

Pytania kluczowe:

 1. Jak wygląda stół opisany w wierszu?
 2. Jakie potrawy są na stole?
 3. Kto zasiada przy stole?
 4. Co to jest opłatek i w jaki sposób się nim dzielimy?
 5. Jakie życzenia sobie składamy?

Proponowane aktywności:

 1. Osłuchanie z wierszem – „Wigilijny wieczór” T. Kubiaka – wysłucha wiersza, wypowie się na temat wiersza, powtórzy fragment wiersza za nauczycielką, podejmie próbę recytacji fragmentu wiersza, powie jak wyglądają przygotowania do świąt w jego domu rodzinnym.
 2. Lepienie z masy solnej – „Bombka” – ulepi proste formy z masy solnej, wykona na bombce zdobienia: pomaluje farbą a potem klejem brokatowym, porządkuje samodzielnie miejsce pracy.

Epizod 8 „Aniołki” (22.12.21)

Kochane dzieci! Rozmawiałem z moją przyjaciółką. Powiedziała, że chętnie spędzi święta razem ze mną, ale ja nie mam dla niej prezentu, Wiem że kolekcjonuje aniołki. Pomożecie przygotować mi aniołka?

Pytania kluczowe:

 1. Jak wygląda aniołek?
 2. Czy można zrobić aniołka z papieru?

1.Wycinanie nożyczkami– „Aniołki” – odrysuje szablon skrzydeł i szablon anioła na białym kartonie, wytnie nożyczkami, sklei elementy, doklei włosy z lamety,

2. Zabawa inscenizowana „Dziadek do orzechów” do utworu  Piotra Czajkowskiego – porusza się zgodnie a rytmem melodii, wykorzysta chustki do inscenizacji utworu.

Epizod 9 „Czas się pożegnać” (23.12.21)

Kochane dzieci! Aniołki są piękne, a udało się to dzięki Wam. Święta coraz bliżej, a ja mam coraz więcej pracy – muszę spakować prezenty dla wielu dzieci, dlatego musimy się dziś pożegnać, zobaczymy się za rok. Jednak zanim Was opuszczę chciałbym, żebyśmy powtórzyli sobie tradycje świąteczne, co Wy na to?

Pytania kluczowe

 1. Dlaczego Elfik musi nas opuścić?
 2.  Kiedy nas odwiedzi?
 3. Jakie znacie tradycje Bożego Narodzenia?

Proponowane aktywności

 1. Zabawa dydaktyczna – wybranie spośród ilustracji te, które przedstawiają czynności wykonywane podczas Świąt Bożego Narodzenia, oraz obrazki ,które są charakterystyczne dla Bożego Narodzenia, naklei obrazki na dużą kartkę papieru, posłużenie się wyrażeniami: na, pod, obok, z lewej, prawej strony.
 2.  Zestaw zabaw ruchowych metodą opowieści ruchowej – ,,Wyprawa pod choinkę” starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia, stosuje się do reguł ustalonych w zabawie, sprawnie reaguje na polecenia nauczyciela.
Pastorałka – Była noc                

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Dokąd idziesz Panienko?

Taka krucha jak szkiełko

Do Betlejem Panienka szła.

Była noc, ciemna noc, wiatr i mgła

Była noc, ciemna noc, Ona szła

Szła przez ciemność, zawieję

Niosła ludziom nadzieję

Świt nowego lepszego dnia

Pastorałka – „Grajmy Panu”

Księżyc jasny tak jak słońce doczekał wesela

Dzisiaj zagra koncert niebiańska kapela

Anioł harfę nastroił a trąbki gwiazdeczki

Wiatr na trąbkach dzwonił i brzęczą skrzypeczki.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

Tańczą święci na niebie a ludzie na ziemi

Rozweselić Ciebie my także umiemy

Wyśpiewamy Ci miłość najprościej jak dzieci

Nie pytając ktoś Ty wyjdziemy naprzeciw.

Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Wielką radość, dajmy Panu, dajmy

 Grajmy Panu, grajmy śpiewajmy

Na wiek wieków, właśnie tak kochajmy

Piosenka – „Drogi Mikołaju

 1. Jadą wielkie sanie

po gwieździstym niebie

a w nich worek z podarkami

dla mnie i dla ciebie

a w nich worek z podarkami

dla mnie i dla ciebie

 1. Siedzą w worku lale,

Misie i zające

Trzeba zawieźć je do dzieci

Zanim wstanie słońce.

Trzeba zawieźć je do dzieci

Zanim wstanie słońce.

 • Biegną renifery

Lecą skry spod kopyt

Bo Mikołaj bardzo dużo

Dzisiaj ma roboty

Bo Mikołaj bardzo dużo

Dzisiaj ma roboty.

 • Drogi Mikołaju

Chcemy ci przypomnieć

Żebyś czasem w tym pośpiechu

Nie zapomniał o mnie.

Żebyś czasem w tym pośpiechu

Nie zapomniał o mnie.

Wiersz – Wieczór wigilijny T Kubiak

Biały obrus lśni na stole

pod obrusem siano

Płoną świeczki na choince

 co tu przyszła na noc.

Na talerzu kluski z makiem

karp ja księżyc srebrny

Zasiadają wokół stołu

dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili

opłatkiem rodzice.

Już złożyli wszyscy wszystkim

moc serdecznych życzeń.

Kiedy mama się dzieliła

ze mną tym opłatkiem

miała w oczach łzy, widziałem

otarła ukradkiem.

Nie wiem co też mama chciała

szepnąć mi do ucha:

bym na drzewach nie darł spodni

pani w szkole słuchał.

Niedojrzałych jabłek nie jadł,

butów też nie brudził…

Nagle słyszę, mama szepce:

– Bądź dobry dla ludzi.

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień w lesie metoda storyline
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Toruń moje miasto

Zadania:

 • przyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt;
 • pogłębianie zainteresowania światem przyrodniczym i społecznym;
 •  nabywanie umiejętności obserwowania przyrody jesienią
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola;
 • poznanie pracy policjanta;
 •  poznawanie podstawowych przepisów ruchu drogowego;
 • kształtowanie czynnych postaw zmierzających do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
 • rozbudzanie zainteresowań Toruniem i regionem
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmu
 • kształtowanie umiejętności określania miejsca w szeregu: -przed, za
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania upływu czasu
 • kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
 • podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych:  grzechotka,

Temat kompleksowy: Jesień w lesie

Czas realizacji: od 04.10.2021r. do 15.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni: kolorowe spadające liście, szyszki, mech., kora, jarzębina grzybyrozróżnianie i nazywanie drzew: kasztanowiec, dąbzapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w lesie: jeż wiewiórkanabywanie wiedzy na temat środowiska naturalnego jakim jest las    
Kształtowanie umiejętnościosłuchiwanie ze słownictwem w j. angielskim: autumn, leaves, hedgehog, squirrelnabieranie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie kształtowanie umiejętności dostrzegania i układania rytmówzapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchunabywanie umiejętności gry na instrumentach nie melodycznych – żołędziowe grzechotkirozwijanie sprawności manualnej w trakcie lepienia, wydzierania, wycinania  
Budowanie postawprzyjmowanie odpowiedniej postawy wobec świata roślin i zwierząt;  

Epizod 1 Nowy przyjaciel 04.10

Witajcie dzieci! Nazywam się Krasnal Borówka i wędruję po świecie, poznaję różne ciekawe miejsca. Przed chwilą widziałem całą Waszą grupę na spacerze w lasku. Obserwowałem Was i zastanawiałem się czego tam szukaliście i co zobaczyliście?

Pytania kluczowe:

 1. Po co wybraliście się na spacer do lasku?
 2. Co widzieliście w lesie?
 3. Po czym poznać, że nadeszła jesień?
 4. Jakie zmiany nastąpiły w lesie?
 5. Co to jest las?

Proponowane aktywności:

1. Rozmowa na podstawie obserwacji przyrodniczych – obserwacja lasku jesienią ,,Spacer po lesie” – pozna porę roku-jesień dostrzeże jej charakterystyczne cechy jesieni: kolorowe spadające liście, szyszki, mech., kora, jarzębina grzyby, pozna środowisko przyrodnicze lasu i  dowie się co to jest las.

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej ,,Jesienny spacer” – inicjuje ruchy prowadzące do poznania własnego ciała, wyczucia czasu i przestrzeni,  kształtuje szybkość, zwinność, koordynację ruchową, doskonali koordynację słuchowo – ruchową, zdobędzie wiedzę i rozwinie zainteresowania przyrodnicze.

Epizod 2 Pani Jesień 05.10

Kochane dzieci, odwiedził dzisiaj nas ważny gość-Pani Jesień. Jeszcze nigdy jej nie widziałem. Nie mogę się doczekać tego spotkania i nie mogę sobie jej wyobrazić. Pomożecie mi ja poznać? Czy wiecie jak wygląda Pani Jesień?

Pytania Kluczowe:

1. Na kogo czeka Krasnal?

2. Jak wygląda Pani Jesień?

3. Jakimi kolorami charakteryzuje się jesień?

4. Które obrazki pasują do jesieni?

Proponowane aktywności:

 1. Collage – praca na dużym arkuszu w grupkach ,,Pani Jesień” – maluje farbami plakatowymi na dużych arkuszach papieru, przyklei obrazki pasujące do jesieni np.: liście, kasztany itp…, zadba o porządek w miejscu pracy, prawidłowo wykona podstawowe czynności podczas mycia rąk i zachowa ich kolejność.
 1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej ,,Jesienny spacer” – starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia, stosuje się do reguł ustalonych w zabawie, sprawnie reaguje na polecenia nauczyciela.

Epizod 3: Liście i kasztany 06.10

Kochane dzieci, przez okno waszej sali widziałem portrety Pani Jesieni. Już teraz wiem jak wygląda. Cieszę się, że możemy się razem spotkać. Bardzo podobają mi się kolorowe liście  na sukience Pani jesieni oraz kasztany i żołędzie. Posłuchajcie rytmu zagranego przez Waszą panią na bębenku i ułóżcie go za pomocą liści i kasztanów. Czy widzicie powtarzające się elementy?

Pytania kluczowe

 • Co to jest rytm?
  • Czy można ułożyć rytm?
  • Ułóżcie rytm wg usłyszanej sekwencji?

Proponowane aktywności

 1.  (Rytmy) – zabawa matematyczna „Jesienne rytmy” – dowie się co to jest rytm, wysłucha rytmu zagranego na bębenku, ułoży rytmy za pomocą liści i kasztanów, dostrzeże powtarzające się elementy.
 2. Osłuchanie z piosenką „Jesienna wycieczka” – pozna słowa i melodię nowej piosenki, , określi charakter piosenki: wesoła smutna, zaśpiewa refren piosenki, maszeruje po obwodzie koła w rytm piosenki.

Epizod 4: Kto mieszka w lesie? 07.10

Pięknie układaliście rytmy. Na pewno pani Jesień była zachwycona. Mówiła, że wiewiórce i jeżykowi też się podobały wasze rytmy. Ale ja tej wiewiórki i jeża nie znam. Kim one w ogóle są i gdzie mieszkają?

Pytania kluczowe:

1. Jakie zwierzęta mieszkają w lesie?

 1. Jak wyglądają?
 2. Jak porusza się wiewiórka a jak jeż?
 3. Co lubią jeść i jakie mają zwyczaje?

Proponowane aktywności:

 1. Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego ”Mieszkańcy lasu” – rozpoznają zwierzęta leśne – jeża, wiewiórkę, poznają ich wygląd i zwyczaje i sposób poruszania. Zwrócą uwagę na właściwe zachowanie się w lesie. Dostrzeże przystosowanie się zwierząt do życia w określonym środowisku
 2. Zabawa ruchowa do piosenki ”’Jesienna wycieczka” – poprawnie reaguje na zmiany tempa dynamiki i wysokości dźwięków, odtworzy rytm za pomocą mowy ciała,

Epizod 5. Leśna orkiestra 08.10

Kochane dzieci, Wiewiórka i jeżyk urządzają jesienny bal i zaprosiły mnie. Ale mam wielki kłopot, nie znam żadnej piosenki o jesieni a muszę zaśpiewać i jeszcze zagrać na instrumencie wykonanym z darów jesieni, Czy pomożecie mi wykonać taki instrument?

Pytania kluczowe:

 1. Co to jest grzechotka?
  1. Jaki dźwięk wydaje grzechotka?
  1. Jakie dary jesieni wykorzystamy do zrobienia grzechotki?
  1. W jaki sposób zrobimy grzechotkę?

Proponowane aktywności:

 • Konstruowanie instrumentu – „Żołędziowe grzechotki” – wykona grzechotkę wykorzystując plastikowy kubeczek i żołędzie, oklei kolorowym papierem, zadba o porządek w miejscu pracy.
 • Instrumentacja piosenki „Jesienna wycieczka” – podejmie próbę instrumentacji fragmentu piosenki za pomocą wykonanej grzechotki, zagra zgodnie z rytmem piosenki.

Epizod Jesienny strój 11.10

Kochane Zajączki. Dziś wybrałem się na spacer, założyłem koszulkę, sportowe obuwie i czapkę z daszkiem. Jest mi bardzo zimno. Czy to odpowiedni strój na tę pogodę? Pomóżcie mi wybrać ubrania na jesienna pogodę?.

 • Pytania kluczowe:
  • Jakie ubrania są odpowiednie na jesienną pogodę?
  • Dlaczego jesienne ubrania różnią się od letnich?

Proponowane aktywności:

 1. Zabawa dydaktyczna – „Jesienny ubiór” – nazwie elementy jesiennego stroju, powie dlaczego jesienne ubrania różnią się od letnich, wybierze jesienne ubrania.
  1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą opowieści ruchowej ,,Jesienny spacer” – przyjmie prawidłową pozycję w siadzie płaskim, reaguje na polecenia: usiądź- sit down, wstań-  stand up,

Epizod 7 Grzyby 12.10

Kochane dzieci,  gdy dowiedziałem jak się ubrać ja jesienną pogodę to wybrałem się do lasu na grzyby .  Dopiero w lesie zrozumiałe, że to nie  jest taka prosta sprawa., bo nie znam grzybów i nie wiem które są jadalne, a które trujące. Nauczycie mnie rozróżniać i nazywać grzyby?

Pytania kluczowe:

 1. Jak nazywają się grzyby?
  1. Jakie są rodzaje grzybów?
  1. W jaki sposób zbieramy grzyby?
  1. Dlaczego zbieramy grzyby te, które znamy?
  1. Co można zrobić z grzybów?
  1. Dlaczego nie zaleca się podawania grzybów dzieciom?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie plansz edukacyjnych „Grzyby” – wymieni nazwy znanych sobie grzybów, rozróżni grzyby na jadalne i trujące, pozna sposób zbierania grzybów, zrozumie konieczność zbierania grzybów tylko znanych, pozna sposoby przechowywania, pozna potrawy z grzybów, dowie się dlaczego dzieci nie mogą spożywać grzyby.
 • Lepienie z masy solnej „Muchomor” – ulepi proste formy z masy solnej, wykona na muchomorze zdobienia farbą, porządkuje samodzielnie miejsce pracy.

Epizod 8  Zagraj jesienne rytmy 13.10

Kochane dzieci, dziękuję, że  pomogliście mi rozpoznawać grzyby. I już wiem, że muchomor jest trujący a borowik albo kurka są jadalne. A tak naprawdę to znowu nazbierałem kasztanów i żołędzi, bo podobała mi się zabawa z rytmami. Czy nauczycie mnie zagrać jesienne rytmy ułożone z kasztanów i żołędzi?

Pytania kluczowe

 1. Czy dźwiękiem (klaskanie, tupanie) można odtworzyć rytm?
  1.  Czy potrafisz zagrać rytm ułożony z kasztanów i żołędzi?
  1. Czy podobają Ci się zagrane rytmy?

Proponowane aktywności

 • (Rytmy) – zabawa matematyczna „Muzyczne rytmy” – ułoży rytm z kasztanów i żołędzi,  wyklaszcze bądź wystuka ułożone rytmy.
 • Zabawa taneczna  do melodii piosenki ,Jesienna wycieczka” – potrafi wspólnie z dziećmi ustawić się w kole, odtworzy proste kroki taneczne – obroty w małych kółeczkach, naprzemienne wysuwa stopy do przodu, zmienia kierunek ruchu na sygnał słowny.

Epizod 9 Jesienne drzewa 14.10

Kochane Zające, jest dziś ł ładna słoneczna pogoda i znowu wybieram się do lasu. Powiem Wam dlaczego. Gdy ostatnio zbierałem kasztany i żołędzie a wiewiórka i jeżyk poprosili mnie o pomoc przy porządkowaniu leśnej polanki, mówiły coś o drzewach z kasztanami i innych na których rosną żołędzie, ale całkiem pomieszały mi się te drzewa i już nie wiem jak one się nazywają. Pomożecie mi rozróżniać i nazywać te drzewa?

Pytania kluczowe:

 1. Jakie drzewa rosną w lesie?
  1. Jakie części ma drzewo liściaste?
  1. Jak nauczyć się rozpoznawać drzewo?
  1. Dlaczego drzewa zrzucają liście na zimę?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa na podstawie serii obrazków i eksponatów –  umie rozpoznać i nazwać drzewa liściaste: kasztanowiec, dąb; potrafi sklasyfikować liście według gatunku drzewa, dowie się dlaczego drzewa zrzucają liście na zimę
 • Zabawa inscenizowana  ,,Cztery pory roku Vivaldiego” – porusza się zgodnie a rytmem melodii, wykorzysta chustki do inscenizacji utworu

Epizod 10 Las w słoiku 15.10

Kochane Zajączki,  bardzo dziękuje Wam za pomoc. Wiele się nauczyłem dzięki Wam o jesiennym lesie. Jest tu tak przyjemnie ale muszę podróżować dalej. Chciałbym abyście przez cały czas mogli oglądać jesienne dary z lasu. Mam, dla Was niespodziankę! Urządzimy sobie las w przedszkolu

Pytania kluczowe:

1. Z jakich elementów przyrody składa się las?

2. Czy możemy zrobić las w przedszkolu?

Proponowane aktywności:

 • Rozmowa połączona z działaniem „Las w słoiku” – dowie się, że las składa się z pięter,  wykonają kolejno określone czynności: układają kamienie lub wsypie piasek, następnie pokryje mchem. Włożą kasztany, żołędzie, jarzębinę liście gałązki
 • Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  metodą opowieści ruchowej ,,Jesienny spacer” – przyjmie aktywną postawę podczas zajęć reaguje na polecenia: jump, close eyes, open your eyes,

Temat kompleksowy: Bezpieczna droga do przedszkola

Czas realizacji: od 18.10.2021r. do 22.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznymnabywanie wiedzy na temat funkcji pełnionej przez policjantapoznanie swoich danych – imię i nazwisko, adres zamieszkaniazapoznanie z oznakowaniem przejścia dla pieszych i rolą sygnalizatora świetlnego
Kształtowanie umiejętności osłucha się ze słownictwem  w j. angielskim: road signsnabywanie umiejętności rozpoznawania miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez ulicękształtowanie właściwych postaw zachowania się w sytuacjach zagrożeniaodczytywanie niektórych znaków drogowych: przejście dla pieszych, uwaga dziecinabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawwyrobienie pozytywnego nastawieni do funkcji policjanta jako osoby godnej zaufaniaprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu ulicznym
  poniedziałek 18.10.2021r. Wycieczka na skrzyżowanie – „Wiem , jak przechodzić przez ulicę”  
wtorek 19.10.2021r.Rozmowa na podstawie utworu  – „Mama i Ola na zakupach”                                                                                                                                 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
środa 20.10.2021r. Osłuchanie z piosenką – „Kto w Toruniu mieszka      
Konstruowanie – „Przejście dla pieszych”
  czwartek 21.10.2021r.              Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego – „Praca pana policjanta”        
Sygnalizator świetlny – malowanie farbami      
piątek 22.10.2021r.  (Rytmy)– zabawa matematyczna „Pan policjant kieruje ruchem”        
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki – „Kto w Toruniu mieszka  

Temat kompleksowy: Toruń moje miasto

Czas realizacji: od 25.10.2021r. do 29.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie nazwy regionu i jego tradycjizapoznanie z niektórymi legendami toruńskimipoznanie tradycji wypieku pierników  
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie się ze słownictwem  w j. angielskim: I live in Toruń, kształtowanie umiejętności dostrzega upływu czasuorientowanie się w określeniach: rano, wieczórrozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, natężenia i dynamiki,  kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią piosenek
Budowanie postawrozbudzanie zainteresowań regionem, w którym mieszka
poniedziałek 25.10.2021rWycieczka do Muzeum Etnograficznego – „Tradycje regionu”        
wtorek 26.10.2021r.  Rozmowa połączona z działaniem – „Michaś i toruńskie pierniki” A. Tarasiewicz        
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową
środa 27.10.2021r            Rozmowa na podstawie legendy – „Legenda o Toruniu”  
Zabawa ilustracyjna do piosenki –„Kto w Toruniu mieszka  
Czwartek 28.10.2021r.  Instrumentacja piosenki – „Kto w Toruniu mieszka    
Lepienie w glinie – „Kujawski dzbanek”  
piątek 29.10.2021r(Rytmy i czas)– zabawa matematyczna „ Dzień”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową

Jesienna wycieczka – piosenka

 1. Zabrał dziadek na wycieczkę

Tomka, Jasia i Haneczkę

Idą sobie leśną dróżką

A wiatr szepcze im na uszko

Ref:

Tak, tak, tak ,tak

Tak jesień wita nas

 Tak, tak, tak ,tak

Tak jesień wita nas

 • Nagle kasztan z drze a skoczył

W złote liście się potoczył

Za nim leci drugi, trzeci

Wprost pod nogi naszych dzieci

 • Woła Tomek – mam jednego

Już znalazłem następnego

Do kieszonki schowam sobie

I ludzika w domu zrobię.

„Michaś i toruńskie pierniki” – A. Tarasiewicz

     Przy rynku Starego miasta w Toruniu naprzeciwko zabytkowego ratusza jest sklep. Sprzedają tu toruńskie pierniki. Najlepsze na świecie.

Najsmaczniejsze są piernikowe serca oblane czekoladą i schowane w pudełku kamieniczce. Michaś nie mógł już się doczekać, kiedy spróbuje tych smakołyków, Na razie podziwiał dwa ogromne pierniki o niezwykłych kształtach stojące na półce. Jeden z nich przedstawiał bramę miejską z trzema wieżyczkami, którą obejmowała jakaś postać. Od taty Michaś dowiedział się, że to anioł. Teraz dopiero chłopiec zobaczył jego wielkie skrzydła.

 – T herb Torunia – powiedział tata – z Aniołem stającym na straży miasta. Brama ma jedną połówkę wrót zamkniętą, a drugą otwartą. Zamknięta dla wrogów, otwartą dla przyjaciół. Takich bram w Toruniu kiedyś było bardzo dużo. Wjeżdżało się przez nie do miasta otoczonego potężnymi murami obronnymi, z których do dziś pozostały już tylko resztki.

    Obok stała wspaniała, piernikowa kareta. Wydawało się, że zaraz ruszy. Konik już uniósł przednią nogę. Michaś chętnie by się przejechał taką pachnącą karetą z piernika starymi uliczkami Torunia między pięknymi kolorowymi kamieniczkami, wyglądającymi jak polukrowane ciasteczka. Przeniósłby się wówczas w dawne wieki. Widziałby przekupki zachwalające krajowe i zagraniczne towary, żeglarzy ze statków docierających tu Wisłą, flisaków spławiających tratwy ze zbożem, mnichów wychodzących z okazałej katedry św. Janów., mieszczan śpieszących gdzieś w swoich interesach, bawiące się dzieci. A wśród nich może małego Mikołaja Kopernika, późniejszego sławnego , polskiego astronoma, badającego gwiazdy, o którym będą mówić, że „wstrzymał Słońce, a ruszył Ziemię”.

 – Spójrz Michasiu, tu w tej wysokiej, wąskiej kamieniczce urodził się Mikołaj Kopernik. Dziś mieści tu Muzeum Mikołaja Kopernika. Imię słynnego astronoma noszą także zakłady produkujące wspaniałe, toruńskie pierniki. Stamtąd pochodzi ta piękna, piernikowa kareta, którą trzymasz w ręku.  

„Kto w Toruniu mieszka” – piosenka

 1. Kto w Toruniu mieszka

Wesoło się śmieje

Je toruński piernik

Dobrze mu się dzieje.

Wszyscy się częstują

W Toruniu piernikiem

A więc słodko temu

kto jest Toruńczykiem

 • Śliczny stary Toruń

To miasta pamiątek

Piękne tutaj domy

Piękny każdy kątek

Mieszkał tu Kopernik

Chodził tu do szkoły

Małym chłopcem będąc

 był jak my wesoły.

 • Tutaj wiatr na wiosną

radośnie nam śpiewał

tutaj w parku szumią

tak przyjemnie drzewa

Miło biegać w parku

Po złocistych ścieżkach

Miło żyć w Toruniu

Dobrze tutaj mieszkać.

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Bożena Żółtko, Żaneta Nieckarz

Tematy kompleksowe:

 1. Moje  przedszkole
 2. Dary jesieni

Zadania:

 1. Nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych i zadaniowych sytuacjach;
 2. Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu  i na placu zabaw;
 3. Nabywanie umiejętności reagowania na polecenia nauczycielki kierowane   do całej grupy;
 4. Podporządkowanie się regułom obowiązującym w grupie;
 5. Rozwijanie samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych
 6. Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia, w tym prawidłowego odżywiania się.
 7. Kształtowanie zdolności wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych, oraz zwracania się wprost do rozmówcy;
 8. Zdobywanie doświadczenia z zakresie orientacji przestrzennej w odniesieniu do własnej osoby,
 9. Poznanie kierunków od osi ciała: lewa, prawa,  w lewo, w prawo, góra, dół, w górę, do dołu, przód, tył, do przodu, do tyłu     
 10. Wzbogacenie doświadczeń w zakresie malowania farbami na dużej powierzchni, rysowania kredkami, lepienia, wydzierania,
 11. Kształtowanie poczucia rytmu i płynności ruchów przy muzyce oraz śpiewanie piosenek
 12.  Podejmowanie gry na niektórych instrumentów perkusyjnych:  grzechotka, bębenek

Temat kompleksowy: Moje przedszkole

Czas realizacji: od 01.09.2021r. do 17.09.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-zapoznanie z cechami dobrego kolegi zapoznanie z przedszkolem: sala, łazienka, szatnia
– orientacja w schemacie własnego ciała
-odróżnianie strony prawej i lewej
-dostrzeganie możliwości wyrażania treści za pomocą symboli (logo przedszkola, piktogramy)
-zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw
Kształtowanie umiejętności-kształtowanie umiejętności korzystania z zabawek zgodnie z przeznaczeniem
-rozwijanie umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenek za pomocą ruchu
rozwijanie sprawności manualnej w trakcie rysowania, malowania, lepienia i wycinania
– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: hello,  it’s me, my name is”,  thank you” bye-bye, head, hand,  leg itd
Budowanie postaw-przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka
-nawiązanie przyjaznych kontaktów z kolegami
-kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
-stosowanie zwrotów grzecznościowych
-dbanie o porządek w miejscu pracy i zabawy -odróżnianie pozytywnych i negatywnych zachowań  
  środa 01.09.2021r.  Inauguracja nowego roku szkolnego- „Witajcie w przedszkolu”    
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej    
czwartek 02.09.2021r. Rysowanie kredkami  – „Mój znaczek” w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego „Maczek”         Osłuchanie z piosenką – „ Trampolinek i my    
  piątek 03.09.2021r.              Rozmowa na podstawie utworu  „Trzymaj się Kamil”  – W Chotomskiej    
Zestaw ćwiczeńgimnastycznychw formie naśladowczej
Poniedziałek 06.09.2021r Rozmowa na podstawie serii obrazków „Nasze umowy”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej
Wtorek 07.09.2021r.  Opowiadanie nauczycielki w oparciu o utwór D. Kręcisz – „Tak czy nie”      
Tworzenie kompozycji z gotowych elementów „Logo przedszkola”
Środa 08.09.2021rMalowanie farbami – „Moje przedszkole”     Zabawa ruchowa do piosenki –  Trampolinek i my  
Czwartek 09.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Ja i moje otoczenie”            
Zabawa ilustracyjna do piosenki –„Trampolinek i my      
  Piątek 10.09.2021rZabawa tematyczna – „Dbamy o porządek” z wykorzystaniem utworu U. Piotrowskiej – „Gdzie jest piłka zajączka?”    
Rysowanie pastelami – „Mój kolega”
Poniedziałek 13.09.2021r.Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego – „Na przyjaciół można liczyć”        
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Wtorek 14.09.2021r.Opowiadanie nauczycielki –  „Jesteśmy różni” – B. Szelągowskiej        
Konstruowanie z rolek i różnych materiałów plastycznych – „O to mój przyjaciel”
Środa 15.09.2021r.Instrumentacja piosenki – „Trampolinek i my  
Malowanie farbami akwarelowymi – „Moja ulubiona zabawka”
Czwartek 16.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Ja w przestrzeni”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Piątek 17.09.2021r.    Rozmowa na podstawie plansz edukacyjnych – „Zmysły”        
Wycinanie – „Moje oczy”

Temat kompleksowy: Dary Jesieni

Czas realizacji: od 20.09.2021r. do 01.10.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzy-poznanie niektórych owoców i warzyw oraz ich wartości odżywczych
-rozróżnianie kolorów: żółty, czerwony, zielony
-poznanie nowych określeń dotyczących osób, zwierząt, rzeczy oraz stosowanie ich zgodnie ze znaczeniem  
Kształtowanie umiejętności– osłuchiwanie ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: how are you?, sit down, stand up, an apple, a pear, a carrot, a tomato, an onion
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
– nabywanie umiejętności wyznaczania kierunku w odniesieniu do osi swojego ciała
-rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, dynamiki,
-kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią wierszy i piosenek
-nabywanie umiejętności sprawnego poruszania się w przestrzeni  
Budowanie postaw-przezwyciężanie niechęci do zjadania potraw z owoców i warzyw
-umiejętne zachowanie się przy stole w czasie posiłku  
Poniedziałek 20.09.2021r  Wycieczka do sadu – „Gdzie rosną owoce?”          
Wtorek 21.09.2021r.          Słuchanie wiersza „Entliczek – pentliczek” J. Brzechwy z wyk. teatrzyku sylwet      
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej    
Środa 22.09.2021r.Osłuchanie z piosenką- „Owoce i warzywa”          
Konstruowanie z tworzywa przyrodniczego  – „Jabłuszkowe jeżyki”  
Czwartek 23.09.2021r.  (Orientacja przestrzenna) – „Czy jesteś do mnie podobny”        
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Owoce i warzywa”    
Piątek 24.09.2021r            Rozmowa połączona z działaniem – „Sałatka owocowa”        
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej  
Poniedziałek 27.09.2021r.Opowiadanie dzieci w oparciu o historyjkę obrazkową – „Chłopcy i dziewczynki jedzcie witaminki” Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej  
Wtorek 28.09.2021r.Słuchanie wiersza „Na straganie” J. Brzechwy z wyk. warzyw        
Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej    
Środa 29.09.2021r.Zabawa ilustracyjna do piosenki – „Owoce i warzywa”      
Lepienie z masy solnej – „Warzywa”  
Czwartek 30.09.2021r  (Orientacja przestrzenna) – „Od Kasi do przodu”      
Instrumentacja piosenki – „Owoce i warzywa”        
Piątek 01.10.2021r.Rozwiązywanie zagadek – „Witaminowe zagadki        
Drukowanie ziemniakiem – „Stempelki”  

Maczek

Cz. Janczarski

Przedszkolaczek jestem – proszę:

noszę torbę w niej bambosze.

Mam wyszyty na niej znaczek,

spójrz: czerwony polny maczek.

Jaś na torbie ma jaskółkę,

Krzyś motyla, Hania pszczółkę,

Wikcia wiśnie kolorowe…

Torbę swoją wieszam w szatni.

Znam swój wieszak  – przedostatni.

I wie każdy przedszkolaczek,

że ten znaczek to mój znaczek

Piosenka „Owoce i warzywa”    muzyka i słowa Michał Witecki

 1. Powiedział raz pomidor.

że arbuz to warzywo.

I tak przestraszył nać

Że chciała z grządki zwiać

Ref. A na drzewach gruszki

Opalają brzuszki

Huśtają się wiśnie,

Śliwki słodkie, pyszne

A tam w ziemi pory

Szczypior kalafiory

marzą o tym by

w zupie spędzać dni.

 • Upiera się marchewka:

Jam zdrowsza niż rzodkiewka

I jak donosi wieść

Mnie pierwszą trzeba jeść

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

LISTOPAD 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Poznajemy pracę bibliotekarz
 2.  Polska moja ojczyzna

      3.  Zimno, coraz zimniej – pamiętamy o zwierzętach

Zadania:

 • poznanie biblioteki i pracy bibliotekarza
 • rozbudzanie zainteresowania książką
 • poznanie legendy o powstaniu państwa polskiego, dowiedzą się, że kraj, w którym mieszkają, to Polska i że są Polakami;
 • poznanie symboli narodowych: godło, flaga, hymn
 • udział  uroczystości z okazji Święta Niepodległości, będą wiedziały dlaczego to święto jest ważne dla Polaków
 • poznanie sposobów przygotowania niektórych zwierząt do zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • dostrzeganie zmian w przyrodzie jesienią i ich wpływ na zachowanie zwierząt: odlot ptaków
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej;
 • doskonalenie mowy w zakresie płynności wypowiedzi i poprawności gramatycznej
 • kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji twórczej poprzez stosowanie różnych form aktywności plastycznej i muzycznej
 • dostrzeżenie przemienności  rytmu pór roku i dni tygodnia

Temat kompleksowy: Poznajemy pracę bibliotekarza

Czas realizacji: od 02.11.2021r. do 05.11.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzyzapoznanie z zasadami funkcjonowania biblioteki
nabywanie wiedzy na temat funkcji pełnionej przez bibliotekarza
poznanie zasady wypożyczania książek
poznanie etapów powstania książki
Kształtowanie umiejętnościosłucha się ze słownictwem  w j. angielskim: library, a book
utworzenie wspólnie z nauczycielką piktogramów mówiące o prawidłowym korzystaniu z książek
utworzenie własnej książeczki
zrozumie że w książce można znaleźć informacje na określony temat
nabywanie umiejętności posługiwania się nożyczkami odzwierciedlanie w twórczości plastycznej zdobytej wiedzy o otaczającym świecie
Budowanie postawzrozumie, że książek nie należy niszczyć tylko odpowiednio z nich korzystać: odwracać kolejne kartki bez ich zginania z odpowiednim uchwyceniem rogurozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci  
wtorek 02.11.2021r.Rozmowa na podstawie  filmu edukacyjnego „Jak powstaje książka”                                                                                                                                              
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej
środa 03.11.2021r. Osłuchanie z piosenką – „Moje książeczki      
Rysowanie kredkami – „Moja pierwsza książka”
  czwartek 04.11.2021r.        Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu literackiego pt.: „Na przyjaciół można liczyć” A. Szarek   Rysowanie pastelami – „Mój ulubiony bohater literacki”  
piątek 05.11.2021r.  Wycieczka do biblioteki – „Bibliotekarz to zawód dla pasjonatów”        

Temat kompleksowy: Polska moja ojczyzna

Czas realizacji: od 08.11.2021r. do 12.11.2021r.

ZadaniaPlanowane osiągnięcia dzieci
Nabywanie wiedzypoznanie  nazwy ojczyzny i nazwy stolicy Polski
zapoznanie z legendą o powstaniu państwa polskiego
poznanie i rozróżnianie symboli narodowych: hymn, godło, flaga,
Kształtowanie umiejętnościosłuchanie się ze słownictwem  w j. angielskim: I live in Poland, Spring, Summer, Autumn, Winter
rozpoznawanie kształtu mapy Polski
przyjmowanie właściwej postawy podczas śpiewania hymnu
dostrzeganie przemienności i rytmu pór roku
rozpoznawanie w zabawach różnych elementów muzyki: tempa, natężenia i dynamiki,  kształtowanie pamięci przez osłuchiwanie się z treścią piosenek
Budowanie postawrozbudzanie zainteresowań swoim krajemodnoszenie się z szacunkiem do symboli narodowych
poniedziałek 08.11.2021rRozmowa na podstawie legendy – „O Lechu i białym orle” M. Orłonia i J. Tyszkiewicz    
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych w formie naśladowczej    
wtorek 09.11.2021r.  Opowiadanie nauczycielki na podstawie historyjki obrazkowej- „Warszawa stolicą Polski”    
Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki – „Moje książeczki      
środa 10.11.2021r            „Mazurek Dąbrowskiego” – słuchanie hymnu          
Malowanie farbami – „Flaga Polski”
Czwartek 11.11.2021r.  Święto Niepodległości – dzień wolny
piątek 12.11.2021r(Rytmy i czas)– zabawa matematyczna „Pory roku”      
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych m. zadaniową

Tematyka kompleksowa: Zimno, coraz zimniej- pamiętajmy o zwierzętach-poznanie sposobów przygotowania niektórych zwierząt do zimy, poznanie zjawisk atmosferycznych, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

Czas realizacji: 15.11.2021r-27.11.2021r

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 NABYWANIE WIEDZY-dostrzeganie zjawisk atmosferycznych i zmian w przyrodzie związanych z porą roku
-rozróżnianie i nazywanie ptaków odlatujących na zimę:  bociany, jaskółki, słowiki, czaple, żurawie, przylatujących na zimę: gile, jemiołuszki, zięby, zimujących: wróble, sikorki, sroki, łabędzie
-poznanie sposobów zwierząt na przetrwanie zimy
-zapoznanie ze sposobami dokarmiania ptaków i zwierząt leśnych
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI-osłuchanie się ze słownictwem w języku angielskim: sleep, wake up, fly away,  today,  tomorrow
-nabieranie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie
-kształtowanie umiejętności dostrzegania przemienności i rytmu dni tygodnia
-układanie graficznego kalendarza
-liczenie elementów
-współpracowanie w małym zespole
-rozwijanie potencjału twórczego
-zapamiętanie tekstu piosenki, ilustrowanie tekstu piosenki za pomocą ruchu
-rozwijanie poczucia rytmu
-przybliżanie charakteru muzyki poważnej
-konstruuje z tworzywa przyrodniczego pokarm dla ptaków  
BUDOWANIE POSTAW-kształtowanie postawy troski o zwierzęta porą zimową
Data realizacji  Sytuacja edukacyjna
Poniedziałek 15.11Rozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Sposoby zwierząt na przetrwanie zimy”                
Osłuchanie z piosenką „Ptaszki, ptaszki do karmnika”    
Wtorek 16.11Opowiadanie nauczycielki na podstawie serii obrazków„ Dużo krzyku przy karmniku”  
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową
Środa 17.11Konstruowanie – „Zawieszki dla ptaków”      
Zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki „Ptaszki, ptaszki do karmnika”
Czwartek 18.11Rozmowa na podstawie opowiadania inscenizowanego teatrzykiem sylwet pt. „Jak kolczatek szukał mieszkania” H. Bechlerowej  
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową  
Piątek 19.11(Rytmy i czas) Zabawa matematyczna „Poniedziałek się zaczyna…”          
Układanie kompozycji z materiału przyrodniczego-„Mój mały Kolczatek”        
Poniedziałek 22.11Rozmowa na podstawie utworu „Szaruga jesienna” Zbiór opowiadań razem ze słonkiem              
Zabawa ruchowa do utworu A. Vivaldi(„Presto”)    
Wtorek 23.11Rozmowa połączona z obserwacją świata przyrodniczego „Kto zamieszkuje las?- Tropem zwierząt”           Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody R. Labana
Środa 24.11Collage- „Odlatujące ptaki”        
Zabawa ruchowa do utworu Fryderyka Chopina „Preludium  Des-dur”        
Czwartek 25.11Opowiadanie dzieci na podstawie historyjki obrazkowej- „Karmnik”            
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych według metody R. Labana
Piątek 26.11(Liczenie) Zabawa matematyczna „Ile jest zwierząt?”            
Wycinanie- „Sikorki”      

„Moje książeczki” – piosenka. Słowa I. Salach, muzyka R. Majewski

 1. Moje książeczki kolorowe

      stoją równo na półeczce.

      Myję ręce i oglądam

      Kartkę po karteczce.

Ref:

Czasem książki czyta mama

Bo ja nie potrafię sama

Z książek wiele się dowiecie

O szerokim, wielkim świecie

 • O roślinach i zwierzętach

o dalekich krajach też.

Wszystko w książce jest zamknięte

więc ją w ręce bierz.

Piosenka „Ptaszki, ptaszki do karmnika”

 1. Ptaszki, ptaszki przyszła zima

więc zapraszam do karmnika

tam jedzenie na was czeka.

Niech mi żaden nie ucieka

Ref: Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy

My dla wszystkich ptaszków coś dobrego mamy

2. Ptaszki, ptaszki przybywajcie do karmnika zaglądajcie

W nim ziarenka i słoninka no i chlebka odrobinka.

Ref :Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy.

My dla wszystkich ptaków coś dobrego mamy

3.Ptaszki, ptaszki jedzcie śmiało

dołożymy jeśli mało, a po zimie zaśpiewacie

wielki koncert dla nas dacie.

Ref :Zimą pomagamy, zimą dokarmiamy.

My dla wszystkich ptaków coś dobrego mamy

Opowiadanie „Jak Kolczatek szukał mieszkania”- Heleny Bechlerowej

W ogrodzie koło ścieżki stał sobie chochoł i rozmawiał z jesiennym wiatrem. Przyszedł do niego Kolczatek. Podniósł do góry nosek i popatrzył na słomianą osobę. Chochoł spojrzał z wysoka, potem ukłonił się miłemu gościowi.
– Czy mógłbym zamieszkać na zimę pod twoim słomianym dachem?- zapytał jeżyk.
– Zamieszkać u mnie?- zdziwił się chochoł- Nie. U mnie już ktoś mieszka.
Tego się jeżyk nie spodziewał. Kto może mieszkać pod chochołowym dachem?
– Ktoś bardzo piękny- powiedział chochoł. – Jeżeli zgadniesz, kto wie, może i dla ciebie znajdzie się miejsce.
– Ktoś bardzo piękny, mówisz. A jak ubrany?
– Latem ubiera się w czerwoną sukienkę. Ale teraz śpi, więc, proszę cię, mów ciszej.
– W czerwoną sukienkę, w czerwoną sukienkę….- powtarzał Kolczatek zamyślony.
– Nie chyba nie zgadnę. Powiedz coś więcej.
Chochoł pochylił się niżej i szepnął :
– Ona jest podobna do ciebie.
– Do mnie? Nigdy nie noszę czerwonej sukienki. Ani latem, ani zimą.
– Ale masz kolce. I ona też ma kolce.
Jeżyk usiadł i jedną łapką odliczył na pazurkach drugiej:
– Ma kolce, ma czerwoną sukienkę…. Nie wiem. Powiedz sam.
Ale chochoł nie chciał zdradzić tajemnicy. Powiedział tylko:
– Przyjdź do mnie w odwiedziny wiosną. Ona się obudzi.
I jeżyk odszedł. „Przyjdę wiosną i zobaczę, kto mieszka pod chochołowy dachem. Ale gdzie znajdę mieszkanie na zimę?”
Nad stawem stała wierzba. Była rozczochrana i trzęsła się na jesiennym wietrze. Trochę ze strachem zapytał ją Kolczatek, czy da mu na zimę mieszkanie pod swoimi konarami.
Wierzba poruszyła ciemnymi włosami i powiedziała:
– U mnie już ktoś mieszka. Widzę, że masz ciekawy nosek i pewnie chciałbyś wiedzieć, kto. Tego ci nie powiem.
– Powiedz, chociaż jak wygląda- prosił jeżyk.
– Ma płaszczyk zielony jak trawa. Poza tym umie grać.
– Ma płaszczyk zielony jak trawa i umie grać….- powtórzył jeżyk.- Czy na skrzypeczkach? Bo jeśli tak to może świerszczyk?
Ale wierzba odpowiedziała trochę niecierpliwie, bo wiatr targał ją za włosy:
– Za dużo chciałbyś wiedzieć, mój kolczasty gościu. Przyjdź wiosną, zobaczysz.
Jeżyk spuścił ciekawy nosek.
– Nie pozostaje mi nic innego jak wrócić do ogrodu: coraz silniejszy wiatr się zrywa.
W ogrodzie za klombem leżał duży kamień. Z jednej strony mech zwisał mu jak broda.
– Czy nie mógłbym znaleźć u ciebie zimowego mieszkania?- zapytał jeżyk grzecznie.
Kamień, który nigdy w życiu nie ruszył się z miejsca, odzywał się też bardzo niechętnie. Mruknął grubo, tak jakby i głos miał obrośnięty mchem:
– U mnie już ktoś mieszka.
– U ciebie też? Kto?
– Oho, powiem ci głośno, wiatr usłyszy, zawoła mróz, zamrożą mojego lokatora.
– Powiedz, chociaż jak wygląda – prosił jeżyk.
– Jak wygląda? Mały, złoty…
– Mały, złoty? I co jeszcze?
Ale kamień nie powiedział już nic. Milczał zwyczajem wszystkich kamieni, tylko przez chwilę jeszcze drżała mu na wietrze siwa broda.
Jeżyk odszedł na drugi koniec ogrodu. Rósł tam krzak berberysu. Liści tu było na ziemi dużo, brunatnych, szeleszczących.
– Czy mogę zamieszkać u ciebie berberysie?
– Dobrze – zgodził się berberys.- Miękko tu będzie i cicho.
Więc jeżyk zagrzebał się w liściach , zwinął się w kłębek i zasnął…

Spał, spał, aż przyszła wiosna, a z nią wszystkie wesołe wietrzyki. Jeden z nich obudził wierzbę nad stawem, drugo szepnął coś chochołowi do ucha, a trzeci rozwichrzył siwą brodę kamienia. Ostatni dmuchnął w posłanie jeżyka.
Wygrzebał się Kolczatek spod liści i poszedł do chochoła. Ale chochoła nie było przy ścieżce. Stał oparty o płot, słomiany płaszcz miał rozpięty i potargany. Na jego miejscu czerwona róża otrząsała rosę z pąków.
– Witaj! To ty mieszkałaś całą zimę pod słomianym dachem chochoła. Jesteś piękna!
Róża schyliła głowę. Kropelka rosy z jej płatka spadła jeżykowi na nos.
Pobiegł do wierzby. Nie była już czarna i rozczochrana, nie. Miała piękne, jasnozielone włosy, miękkie i pachnące wiosną.
– Kto mieszkał pod jej korzeniami? – przypomniał sobie jeżyk. – Aha! Ktoś kto ma płaszczyk zielony i umie grać.
– To ja – odezwała się zielona żabka, która właśnie siedziała pod wierzbą.
– Czy naprawdę umiesz grać? – zapytał jeżyk, przyglądając się jej białej kamizelce i rękawiczkom.
– Umiem. Przyjdź nad staw wieczorem, posłuchasz koncertu.
– Przyjdę. A teraz śpieszę się, bo muszę zajrzeć pod kamień.
– Muszę zobaczyć, kto to jest ten „mały, złoty”?! – myślał jeżyk.
Przyszedł w samą porę: właśnie spod kamienia wybiegła okrągła kuleczka, błyszcząca w słońcu jak drogocenny kamyczek.
– Stój, stój, kto ty jesteś, „mały, złoty”?! – wołał jeżyk, bo kuleczka już znikała pod młodą trawką.
– Ja? Żuczek. Jestem żuczek.
Jeżyk chwilę patrzył za nim.
– Wszyscy opuścili swoje zimowe mieszkania. Wiosna! Pójdę do róży, zaproszę żuczka i wieczorem posłuchamy razem koncertu żabek nad stawem.

PAŹDZIERNIK 2021r.

Tematy kompleksowe:

 1. Bezpieczni na drodze.
 2. Zdrowe przysmaki jesieni.

Zadania:

 • Poznawanie zawodu policjanta
 • Poznawanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej
 • Poznawanie zasad przechodzenia przez ulicę – z sygnalizacją świetlną oraz bez niej
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych Poznawanie określeń: za mną, przede mną, do przodu, do tyłu Orientuje się w kierunkach: strona prawa, strona lewa Zrozumienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na drodze

Temat kompleksowy: Bezpieczni na drodze

Czas realizacji : 4.10.2021 r, – 15.10.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyDowie się, na czym polega praca policjanta Poznanie wybranych znaków drogowych Poznanie sygnalizacji świetlnej Poznanie sposobów poruszania się po ulicy i drodze
Kształtowanie umiejętnościZapamiętywanie tekstu piosenki i wiersza Ilustrowanie treści piosenki za pomocą ruchu Reagowanie na przerwę w muzyce, gra na instrumentach perkusyjnych Kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami : za mną, przede mną, do przodu, do tyłu
Budowanie postawZrozumienie konieczności przestrzegania zasad obowiązujących na drodze
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
4.10 ponRozmowa na podstawie filmu edukacyjnego „Jesteśmy bezpieczni na drodze“

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
5.10 wtZabawa matematyczna „Auta na ulicy“

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
6.10 śrWyklejanie plasteliną „Sygnalizator“

Osłuchanie z piosenką „Dzieci i światła“
7.10 czwRozmowa na podstawie wiersza K.Wiśniewskiego oraz ilustracji „Znaki drogowe“.

Zestaw zabaw ruchowych w formie opowieści ruchowej
8.10 ptZabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Dzieci i światła“

Rysowanie kredkami świecowymi „Mój znak“
11.10 ponWycieczka na skrzyżowanie

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
12.10 wtRozwiązywanie zagadek „Na drodze“

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
13.10 śrTworzenie kompozycji z gotowych elementów „Auta“

Instrumentacja piosenki „Dzieci i światła“
14.10 czwZabawa rytmiczno –ruchowa „Kierowcy“

Malowanie na folii „Zebra“
15.10 ptZabawa matematyczna „Ruch uliczny“

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą

Temat kompleksowy: Dary jesieni

Czas realizacji : 18.10.2021 r. – 29.10.2021 r.

ZadaniePlanowane osiągnięcia dziecka
Nabywanie wiedzyPoznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni Poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez poznawanie zasad grzybobrania
Kształtowanie umiejętnościWyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach Orientowanie się w kierunkach: strona prawa, strona lewa
Budowanie postawKształtowanie nawyku dbania o przyrodę Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
18.10 ponRozmowa w oparciu o opowiadanie Doroty Kluski „Pani Jesień”. Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
19.10 wtWyklejanie szablonu kawałkami bibuły- „Kolorowe owoce“

Zestaw zabaw ruchowych metodą naśladowczą
20.10 śrRozmowa z oparciu o wiersz Doroty Kossakowskiej „W naszym ogródeczku“

Osłuchanie z piosenką „Jabłka w sadzie”
21.10 czwZabawa matematyczna „Prawa i lewa strona“

Zabawa rytmiczno – ruchowa do piosenki „Jabłka w sadzie“
22.10 ptCollage „Jabłko na drzewie“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
25.10 ponRozmowa na podstawie ilustracji i zgromadzonych owoców „Jesienne owoce i warzywa“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową
26.10 wtInstrumentacja piosenki – „Jabłka w sadzie“

Praca konstrukcyjna „Dynia“
27.10 śrNauka wierszyka „Owoce“

Zabawa ilustracyjna do piosenki „Jabłka w sadzie“
28.10 czwZabawa matematyczna „Misiek“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową.
29.10 ptWykonanie sałatki owocowej „Jesienne witaminki na talerzu“

Zestaw zabaw ruchowych metodą zadaniową

WRZESIEŃ 2021r.

Nauczyciele: Natalia Urbańska, Natalia Jurkiewicz

Tematy kompleksowe:

 1. My jesteśmy przedszkolaki.
 2. Idzie do nas jesień.
 3. Magiczne słowa.

Zadania:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą poprzez wspólne zabawy
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej
 • Wdrażanie i poznawanie zasad współżycia grupowego
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego poprzez obcowanie z darami jesieni
 • Wyrażanie siebie i swoich uczuć w pracach plastycznych i poprzez swobodną ekspresję ruchową
 • Wdrażanie do zachowania ładu i porządku w najbliższym otoczeniu
 • Wyrabianie nawyków higienicznych
 • Rozwijanie słuchu muzycznego, doskonalenie umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
Kształtowanie zasad zachowania się w lesie Orientacja w schemacie własnego ciała Nazywanie części ciała Określanie różnic w wyglądzie swoim i kolegów Określanie i porównywanie wielkości: duży i mały Kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych

Tematyka kompleksowa: My jesteśmy przedszkolaki – integrowanie się z kolegami w przedszkolu, , utworzenie kodeksu grupowego

Czas realizacji: 1.09.2021 – 10.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZYzapoznanie z nową salą – poznanie znaczenia słowa koleżeński -poznanie sposobów radzenia sobie z tęsknotą za rodzicami -poznanie nazwy i symbolu grupy czterolatków -poznanie położenia zabawek w nowej sali
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem,reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki – nazywanie i wskazywanie części swojego ciała – utrwalenie umiejętność przedstawiania się imieniem i nazwiskiem – kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zagadek słownych
BUDOWANIE POSTAW– tworzenie oraz przestrzeganie umów zawartych w kodeksie przedszkolaka – wdrażanie do utrzymania porządku w nowej sali – kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej – nawiąznie przyjaznych kontaktów z kolegami z grupy
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
1.09 śr„Tymek, Tomek i pierwszy dzień w przedszkolu“-rozmowa na podstawie opowiadania
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
2.09 czw„Zabawki w naszej sali“-zabawa dydaktyczna
„Hops czterolatek“-osłuchanie z piosenką
3.09 pt„To ja“-zabawa matematyczna z lustrem
„Hops czterolatek“-zabawa rytmiczno-ruchowa do piosenki
6.09 pon„ W szatni“-rozmowa na postawie zagadki słownej
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
7.09 wtMy jesteśmy wiewióreczki“-wyklejanie szablonu kawałkami krepy.
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
8.09 śrW przedszkolu jesteśmy grzeczni“-rozmowa na podstawie ilustracji(Kodeks przedszkolaka)
„Hops czterolatek“-instrumentacja piosenki
9.09 czw“Tu mam głowę, a tu ucho““-zabawa matematyczna na podstawie wiersza Bożeny Formy pt.“Części ciała“
Zestaw zabaw ruchowych z elementami metody Sherborne
10.09 pt„W przedszkolu jesteśmy grzeczni“-malowanie farbami
„Powitania nadszedł czas“-zabawa rytmiczno ruchowa

Tematyka kompleksowa: Idzie do nas jesieńrozpoznawanie cech charakterystycznych jesieni

Czas realizacji: 13.09.2021 – 24.09.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– nazywanie cech charakterystycznych jesieni oraz poznanie ekosystemu – las
– nazywanie części ciała
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– kształtowanie umiejętności malowania farbami
– kształtowanie umiejętności odnajdowania takich samych obrazków
– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie
-śpiewanie piosenek w różnym tempie i o różnym natężeniu dźwięku
-instrumentacja piosenek za pomocą poznanych instrumentów (bębenek, grzechotka)
-kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się
BUDOWANIE POSTAW– kształtowanie zasad zachowania się w lesie
– kształtowanie poczucia dbania o porządek w trakcie i po zakończeniu prac plastycznych
Termin realizacjiSytuacja edukacyjna
13.09 pon„ Idzie jesień“ – wycieczka do lasu.
14.09 Wt„ Lato i jesień“- wyklejanie skrawkami papieru.
„ Idzie, idzie jesień“ – osłuchanie z piosenką.
15.09 Śr„Kolory jesieni” – rozmowa w oparciu o wiersz Agaty Dziechciaczyk. Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
16.09 czw„Idzie, idzie jesień“ – zabawa rytmiczno – ruchowa.
„Kolorowa jesień“- malowanie akwarelą na podkładzie z cukru
17.09 pt„ Na jesiennym spacerze“ – rozmowa połączona z działaniem.
Zestaw zabaw ruchowych m. zabawowo- naśladowczą
20.09 pon„ Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka“- zabawy ruchowe.
21.09 wt„Jesienne liście“ – wyklejanie plasteliną.
„ Idzie, idzie jesień“ –instrumentacja piosenki
22.09 śr„Jesienne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych.
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
23.09 czw„Taniec z listkami” – zabawa ilustracyjna
„Jesienna kompozycja” – tworzenie pracy metodą odciskania pomalowanych liści na kartonie.
24.09 pt„ Ja i Ty“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.

Tematyka kompleksowa: Magiczne słowa – wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych.

Czas realizacji: 27.09.2021 – 1.10.2021

ZADANIEPLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
NABYWANIE WIEDZY– poznanie „magicznych słów” – proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia
– dowie się, w jakich sytuacjach używamy słów : proszę, dziękuję, przepraszam
– dowie się, co to znaczy być życzliwym
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI– zapamiętywanie tekstów piosenki, ilustrowanie testu piosenki ruchem, reagowanie na polecenia nauczycielki oraz na pauzę w muzyce, określanie tempa i nastroju piosenki
– kształtowanie świadomości schematu własnego ciała
– kształtowanie umiejętności kolorowania bez wyjeżdżania poza kontur
– kształtowanie poprawnego trzymania kredki
BUDOWANIE POSTAW– wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
– wdrażanie do używania słów kulturalno – grzecznościowych,
27.09 pon„ Piękne zwyczaje“ – rozmowa na podstawie teatrzyku kukiełkowego w oparciu o wiersz Cz. Janczarskiego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową
28.09 wt„Czarodziej Dobre Słówko“ – Lepienie z plasteliny
„Grzeczne słówka „ – Zabawa ruchowa do piosenki
29.09 śr„ Proszę, dziękuję, przepraszam“- Rozmowa na postawie filmu edukacyjnego
Zestaw zabaw ruchowych m zadaniową.
30.09 czw„ Order Życzliwości“- Kolorowanie kredkami świecowymi
„ Grzeczny przedszkolak“ – Opowieść ruchowa
1.10 pt„ Duży i mały“ – Zabawa matematyczna
Zestaw zabaw ruchowych m. zadaniowo- zabawową